CXdLQm - TNPSC TAMIL STUDY MATERIALS

22 downloads 254 Views 2MB Size Report
TNPSC TAMIL MATERIALS [email protected] cell 8015118094. FOR FULL MATERILAS CONTACT 8015118094. ОГ } Page 10.
TNPSC TAMIL MATERIALS [email protected] cell 8015118094

www.tnpsctamil.in

1 of 97.

TNPSC ேத எ  வணபதார க பயனள வைகய கீ கட தைல!கள

ம#$

றி!க'

ெகா$கப#$'ளன

.

இைவ

நி,சயமா.

ேத வ/ பயப$. ேத வ ெவ/றியைடய வா0க' . த1கள ேமலான க20க' வரேவ/கப$கிறன .ெதாட ! தமி

8015118094 . [email protected].

ம/9 கணத : ைமயான ெதாப/ ெதாட ! ெகா'க . நறி

அைடெமாழியா றிகப$ =க' அைடெமாழியா றிகப$ சாேறா க' ஆசி?ய க' கால உவைமயா வளகப$ ெபா2' இலகணறி! ெசா/ெபா2' ேச 0 / ப?0 எ த

அைடெமாழியா றிகப$ =க' •

தாBமானவ பாடக'

– தமி ெமாழிய உபநிடதசிலபதிகார

– ஒ/9ைமகாபய , EேவFத காபய Gமக' காபய , :த காபய , ேதசிய காபய , :0தமி காபய , ச:தாய காபய , உைரயைடய#ட பா#$ைட,ெச.B'கபராமாயண

- இராமாவதார , இராமகாைத , கப,சி0திர, கபநாடகஅகநாI9

- ெந$Fெதாைகெப?ய!ராண

- தி20ெதாட !ராண , ேசகிழா !ராண , 63 வ !ராணஇலகண வளக

- #G0ெதாகாபயப#Gனபாைல

- வLசி ெந$ பா#$கலி0ெதாைக

- க/றறிFேதா ஏ0 ெதாைக!றநாI9

- தமிழ வரலா/9 களLசிய , !றபா#$ெப2பாணா/9பைட

- பாணா9ந9Fெதாைக

-ெவ/றி ேவ/ைகEைர

- வாடா

FOR FULL MATERILAS CONTACT 8015118094

கப பரத

Free online test visit www.tettnpsc.com1 of 97.

Page 1

TNPSC TAMIL MATERIALS [email protected] cell 8015118094

www.tnpsctamil.in

2 of 97.சிலபதிகார,மணேமகைல - இர#ைடகாபய1க'மணேமகைல

- மணேமகைல ற , ெபௗ0த காபயதி2ற'

- உலகெபாமைற ,:பா,ெபா.யாெமாழி,வாBைற வா0 ,உ0தரேவத,ெத.வ=,தி2வ'வ, தமிமைற,ெபாமைற,தி2வ'வபய,:ெமாழி, ெபா2ைர

• • • • • • • • •

சீவக சிFதாமண

- மண =,:தி =

:ெமாழி காLசி

- அற ைரேகாைவ , சிறFத ப0ைத தனக0ேத ெகாட

நOலேகசி

- நOலேகசி0ெத2#$

ேதபாவண

- கிறி0வ சமய கைல களLசிய

ப0பா#$ எ#$0ெதாைகB- பதிெனேம/கண =க' தி2மFதிர

- தமி Eவாயர

கலி1க0பரண

- ெத தமி ெத.வபரண

நாலாயர திPவய பரபFத -திராவட ேவத றிLசிபா#$

– உளவய பா#$ , காபயபா#$

அைடெமாழியா றிகப$ சாேறா க' •

தமி0ெதற – தி2.வ.கெப21ேகாழி நா.க மக' - நகைணமரகவபாவலேர9- ெப2 Lசி0தனாகவேயாகி – R0தானFத பாரதியாஅFதக கவ - வரராகவ

Oதமிழக0தி அனெபச#- EவS ராமாமி த அைமயாேதசிய கா0த ெசம – பRெபா :0ராமலி1க0ேதவ! ெநறி கட !லவ – இராமலி1க அGக'

- பாQகர தாQதமி0தா0தா – உ.ேவ.சாைவணவ தFத ெசவ , TGெகா$0த Rட ெகாG – ஆடா'நவன O கப , மகாவ0வா – மU னா#சி RFதரனாெமாழி ஞாய9 – ேதவேநய பாவாணஇைசய – எ.எQ.R!ல#Rமிச தா – ேவத ர0தின ப'ைளதசாவதான – ெச.0தபயாெசகி 0த ெசம , கபேலா#Gய தமிழ – வ.உ.சிதபர நாதேம தின கடவ – சி1கார ேவலனாப0தறி பகலவ,Rயம?யாைத Rட , ைவக வர

O ,ெப?யா - ஈ.ேவ.ராமசாமிெதனா#$ ெப னா#ஷா , ெதநா#$ காFதி, ேபரறிஞ – அணாகவஞேர9 , பாவல மண ,தமி நா#G ேவ #Qெவா 0 , தமி நா#$0தாY – வாணதாசஉவைம கவஞ – RரதாR!ர0தினதாச - Rரதாகவேகா – அ ரமா

FOR FULL MATERILAS CONTACT 8015118094

கப பரத

Free online test visit www.tettnpsc.com2 of 97.

Page 2

TNPSC TAMIL MATERIALS [email protected] cell 8015118094

www.tnpsctamil.in •

கவமண -ேதசிய வநாயக ப'ைளழFைத கவஞ – அழ வ'ளயபாறிLசி ேகாமா – கபல

3 of 97.கவ, சகரவ 0தி,கவய ெப?யவ,ப'ளா –கபஆைடயரR , ம2' நOகியா , அப , த2மேசன , வாசீக , தாடக ேவFததி2நா கரR •

ஆைடயப'ைள , திராவட சிR , ஞானழFைத – தி2ஞான சபFத:0தமிகாவல – கி.ஆ.ெப வRவ நாததி2றளா – வ O . :Zசாமிஆ#சி0 தமி ெமாழி காவல – இராமலி1கனா20 ஆ =/றாG ஔைவயா – பGத அசலாபைகேபயா – காைரகா அைமயாபா#$ெகா2 !லவ , ேதசிய கவ , மகாகாவ – பாரதியாசிF0தFைத – அணாமைலEதறிஞ – ராஜாஜிெசாலி ெசவ – ரா.ப.ேசப'ைளகாFதிய கவஞ – நாமக ராமலி1க ப'ைளகிறி0வகப – ஏ, ,ஏ கி2#Gனப'ைளசி9கைத மன – !ைமப0த!கவைதய தFைத, பா#$ெகா2 !லவ , நO$ய நOகபாG வFத நிலா , த/கால இலகிய0தி வGெவ'ள , ேதசியகவ , மகாகவ – பாரதியாநாவல - ேசாமRFதர பாரதியாபGதமண – :.கதிேரச ெச#Gயாரசிகமண – G.ேக.சிதFைத ெப?யா , ப0தறி க பகலவ , ைவக வர

O – ெப?யாதமி நாடக0தFைத – பம சபFத :தலியாதமி நாடக0தைலைமயாசி?ய – ச1கரதாQ Rவாமிக'தமிநாயனா . :த/பாவல , நா:கனா , மாதாZபா1கி , ெசFநாேபாதா , ெப2நாவல

நாடக ேபராசி?ய – ப?திமா/ கைலஞ

,ேதவ ,:த/பாவல ,ெபா.ய !லவ ,ெத.வ!லவ – தி2வ'வதிைரகவ0திலக – ம2தகாசிமக' கவஞ – ப#$ேகா#ைட கயாண RFதரனாப0தறி கவராய – உ$மைல நாராயண கவதி2வ2#பரகாச வ'ளலா , வடSரா , சமா க கவபாரதிதாச

– இராமலி1க அGக'இர#ைட !லவ க' - இளLT?ய , :T?யஇகால ஔைவயா – அசலாபைக அைமயாதடமி ஆசா,சா0தா நI/!லவ – சீ0தைல, சா0தனாஉ0தம ேசாழ பலவ , ெத.வ, ேசகிழா , ெதாட சீ பர வா - ேசகிழாபாவேல9 – ெப2Lசி0தனாஅ  அGயைடFத அப – மாணக வாசககவ,சகரவ 0தி, கவ ரா#சக – ஒ#டY0ததபரா ேதாழ – RFதர

பரபைர0 தைல:ைற கவஞ2' E0தவ – :Gயரச

FOR FULL MATERILAS CONTACT 8015118094

கப பரத

Free online test visit www.tettnpsc.com3 of 97.

Page 3

TNPSC TAMIL MATERIALS [email protected] cell 8015118094

www.tnpsctamil.in

4 of 97.!லவேர9 – தாராம1கல தி2 அ வரதநLைசயப'ைள!ர#சிகவ, !ைவய,பாேவFத , கனகR!ர0தின – பாரதிதாசபGகாத ேமைத – காமராசYல வாணக – சீ0தைல, சா0தனாகவயரR – கணதாசெசகி 0த ெசம – வ.உ.சிதன0தமி இயக0தி தFைத – மைறமைலயGக'Eதறிஞ – ராஜாஜிபதி Rைவ நன ெசா#ட, ெசா#ட பாGய கவ வலவ – ேசகிழாவரமா:னவ

O – காQடைட ேஜாச ெபQகிநOதி நாயக – ேவத நாயக ப'ைளதி2/றால நாத ேகாய வ0வா – தி?Yட ராசப கவராயகவேபரரR – ைவர:0திPவயகவ – ப'ைளெப2மா' ஐய1கா , அழகிய மணவாளதாச

ெசா/ெபா2'

ஐFதா வ! •

ெதா த – வண1தத2 – அறதைழ0திட – ெப2கிட , மிFதிடச0திய – உைமஓ1 – உய F நிைல ெபறதி2வள கைல – ேமைம ெபா2Fதிய கைலச0திய – உைம:க$ – உ,சிஅ2வ – மைலய வ O நOதண0த – ைற0தஅழ – எழிஅல – பறைவய Eகைல – `கைலகைள – ேதைவய/ற !ஒலி – ச0தஒள – ெவள,சஒழி – இலாம ேபாதவா – ஒ2 உ9!வா' – க2வேவைல – பணேவைள – காலதைல – உ9!தைழ – இைலதைள – க#$பா  – உபவ 

FOR FULL MATERILAS CONTACT 8015118094

கப பரத

Free online test visit www.tettnpsc.com4 of 97.

Page 4

TNPSC TAMIL MATERIALS [email protected] cell 8015118094

www.tnpsctamil.in •

! – உணபாகி – உண ெபா2ைள வைளவ0பாய aஉ- தாZ ஓ உணவாக வR! – வானள – மைழ0ளைவகb – நா'ேதா9ஓ!வா – பாகாபவப2வF – !/9பாப$த – வணாத Oஇ9 – இைலேமாப – :க F பா கைழB – வா$தி?F – மா9ப#$ேநாக – பா கஎைன0தாZ – எPவள சிறியதாயZஅைன0தாZ – அFத அளவ/ஆற – நிைறFத`ண1கிய – `#பமானஅ? – இயலாஅலா – அலாதவெதாைம – பழைமதOFதமி – இனைமயான தமி

5 of 97.காபய1க' – கைத ெபாதிFத ெதாட நிைல, ெச.B'ேகள – உறவனபபா$ – பப#ட நட0ைத, ஒ கவ2Fேதாப – வ2Fதினைரேபcதநவல- Y9தஞால – உலகக2திZ – நிைன0தாbைகY$ – அைடய :GBெகாெகாக – ெகாைகேபாY! ப2வ – ெபா9ைமBட கா0தி2 கால0ெதாக – 0வைதேபாசீ 0த இட – உ?ய காலஉ2 – உ2வஎ'ளாைம – இகF ேபசாைமஅனா – ேபாறவஆ/9வா – ெச.வாகளLசிய – தானய ேச 0 ைவ இடஅகழி – ேகா#ைடைய, R/றிB'ள நO நிைறFத பதிதரண – உலகட – ஆயர கிேலா கிராேகாய – ஆலய

FOR FULL MATERILAS CONTACT 8015118094

கப பரத

Free online test visit www.tettnpsc.com5 of 97.

Page 5

TNPSC TAMIL MATERIALS [email protected] cell 8015118094

www.tnpsctamil.in

6 of 97.நா#Gய – நடனஓவய – சி/பஅகழி – நOக றன – க/9 வ#ேடாகளய/க – ெச2 ெகா'ளYடாகன1ழா. - ெபானாலானதக2 – உைடப$ெகாbைல – ெகால உைலெம. – உடெசPவ – காலLசா – உற1க மா#டாஉரக – யைழ – காதணகவள – உண உ2ைடசதாவதாண – ஒேர ேநர0தி 100 ெசயகைள நிைனவ ைவ0, ெசாபவேமைத – அறிவாளநகிய – ெகா$0தபா – உலகெசாெலாணா- ெசால இயலாதபாமர – பGகாதவைகயாவதி – பயப$0வதிகயைம – கீ ேழார தைமமடைம – அறிவைமநெச. – வய பதிெசவம$0தன – ேக#டனகGதா. – கGனமா.

காதனகைள அணFத ெபேணஅ2 – அ2க!பதாைக – அறிவ!க' எ தப#ட ணேபாயன – நO1கினஏ$ – !00கமா.F – இறFபா?ன – உலகிஇைளபைல – ைறவைலநி0த – நா'ேதா9ேபcத – பாகா0தஉலாவ – நடFRடபசி0த – ந பசி0தகால – எமஇைறைவ – நO இைற க2வபRFதா' – பRைமயான இைல தைழக'மானாவா? – மைழ ெப.தா ம#$ேம வைளB நிலஉவ நில – உ!0தைம உ'ள நிலஅ2' – இரக

FOR FULL MATERILAS CONTACT 8015118094

கப பரத

Free online test visit www.tettnpsc.com6 of 97.

Page 6

TNPSC TAMIL MATERIALS [email protected] cell 8015118094

www.tnpsctamil.in •

2க0தி – மாதாவ ெகாGெத'ளய – ெதளFதசா0திர – அற =லக'க'ள – வLசைனE – உ2வாஅவல – பஒ/ற – உளவாள:/9ைக – R/றி வைள0தெநLRர – மன வலிைமெகா/றவ – அரசசீரா. – சிறபா.சிFைத – உ'ளெப2த – மிதYர – அலறப? – அ!!லப – வ2Fதமன:2கி – உ'ள ெநகிFd?! - மகி,சி

7 of 97.கவைத – பா#$ேவ. – E1கிநFதி – எ2ேகள – உறவனஆறா வ!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

thd¥òdš - kiHÚ®; ita¤J mKJ - cy»‹ mKj«; ita« - cyf«; jfu¥gªjš - jfu¤jhš mik¡f¥g£l gªjš; bgho - kfuªj¥ bgho; jiH - bro; jiHah bt¥g« - bgUF« bt¥g«; Fiwahj bt¥g« vdΫ bghUŸ bfhŸsyh«; jiH¡fΫ - FiwaΫ. M‰wΫ - ãiwthf eh‰¿ir - eh‹F + Âir jkntah« - j«Kila ehLfns MF« M‰Wzh -MW + czh; MW - tê; czh - czÎ. têeil czÎ. Ïjid¡ ‘f£L¢nrhW’ vd Ï¡fhy¤Âš TWt®. btŒaéid - J‹g« jU« braš nt«ò - fr¥ghd brh‰fŸ Åwh¥ò - ÏWkh¥ò gyçš - gy® + Ïš, gyUila ÅLfŸ òfyš x©zhnj - bršyhnj FOR FULL MATERILAS CONTACT 8015118094

கப பரத

Free online test visit www.tettnpsc.com7 of 97.

Page 7

TNPSC TAMIL MATERIALS [email protected] cell 8015118094

www.tnpsctamil.in

8 of 97.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

rh‰W« - òfŒ¢Áahf¥ ngRtJ fl« - cl«ò x‹nwh - bjhlU« brhš. ehlhF x‹nwh - ehlhf ÏUªjhš v‹d mšyJ ... vd¤ bjhlU«. mtš - gŸs« äir – nkL Mlt® - M©fŸ ϧF kåj®fis¥ bghJthf¡ F¿¤jJ. ešiy - ešyjhf ÏU¡»whŒ. thdu§fŸ - Ï¢brhš, bghJthf¡ Fu§Ffis¡ F¿¡F«. ϧF M© Fu§Ffis¡ F¿¤jJ kªÂ - bg© Fu§F; th‹féfŸ - njt®fŸ fkdÁ¤j® - th‹têna ãid¤j Ïl¤J¡F¢ bršY« Á¤j®fŸ fhaÁ¤Â - kåjå‹ Ïw¥ig Ú¡»¡ fh¡F« _èif gç¡fhš - FÂiu¡fhš Tdš - tisªj; ntâ - ril. ä‹dh® - bg©fŸ kU§F – Ïil Nšcis - fUit¤jh§F« J‹g« nfh£L ku« - »isfis cila ku« Õ‰wš Fil - ÃŒªj Fil kJ - nj‹ Âa§» - ka§» r«ò – ehtš kÂa« - ãyÎஆ வல – அ!ைடயவ!கண – ப க$ ெப2 கண Odச த2 – ெவளப#$ நி/எ! – எb!வழ – வாைக ெநறிஈZ – த2ந! – ந#!ைவயக – உலகமற – வர Oவபா/க – பாைல நில0திவ/ற மர – வாGய மரநா.கா – நாய காஅணய – ெந21கி இ2ப

FOR FULL MATERILAS CONTACT 8015118094

கப பரத

Free online test visit www.tettnpsc.com8 of 97.

Page 8

TNPSC TAMIL MATERIALS [email protected] cell 8015118094

www.tnpsctamil.in •

ேச. – aரெச. – வயஅைனயா – ேபாறாவைம – ெகாைடஞால – உலகதமி மக' – ஔைவயாமடவா' – ெபஉ பைட – வவசாய ெச.யபயப$ க2வக'ேகாண - சாதைக சா – பப/ பறFத!கசா – !கைழ0த2காத !தவ –அ! மக'ஈர – அ!ஓதி – எெவ9 ெசாb ேபா

9 of 97.அைள. – கலFபG9 – வLசெசெபா2' – சிறFத ெபா2'அக – அகஅம – வ2பஅம F – வ2ப:க – :கPவாைம – வ9ைமஅலைவ – பாவசி9ைம – பம9ைம – ம9 பறவஇைம – இபறவஈற – த2தவெசா – க$Lெசாபம0தா – தாமைரய உ'ள பரமைரகட – ஒலி கடபர19ளா – தி2பர1ற0தி உ'ள :2கஏழா வ!ப – இைசவைம – ெகாைட0தைமேபா/றி – வா0கிேற!ைர – /றபய – 02R$ – வ20அன – அைவ ேபாவனஎ.யாைம – வ2Fதாமஅக – உ'ளஅைமB – உடாஅறிைக – அறித ேவ$

FOR FULL MATERILAS CONTACT 8015118094

கப பரத

Free online test visit www.tettnpsc.com9 of 97.

Page 9

TNPSC TAMIL MATERIALS [email protected] cell 8015118094

www.tnpsctamil.in

10 of 97.தாைன- பைடகடேன-கடைமஉெபா -உcெபா ெபறிZ- ெப/றாbபாப/றி – ஒ2பக சா !,ந$ நிைலயஇ2Fேதாவ/றி- ேதா R21கிசாயZ – அழியZசாறாைம – அறி ஒ க1கள நிைல0தி நி/ற

மா9தறாைம – ைறயா இ20தaஉய- a.ைம உைடேயாஈய – அளநிலாைம – நிைலயாைமெநறி – வழிa.ைம – aய தைமமாFத – மக'நிைற ஒ க – ேமலான ஒ கேத/றாதா – கைடபGகாதவவன!- அழa9 – !தவ0 – வைதRழி – உட மU  உ'ள Rழி , நO Rழினல – பைகவ , அழகிய மலப?வா. – அபா.சா$ – தா , இ ஆ$ப? – ஆ$கிற திைரைகம அள – ஒ2 சா அளெம0த – மிதியானபFதய – ேபா#Gபலவ O !லவ கேளகைல மடFைத – கைல மக'எபணFத – எbைபமாைலயாக அணFதெதகமைல – ெத/ேக உ'ளதி2வாed1ேகாய – தி2வாeேகாயலி!ணயனா – இைறவம RமFதா – வFதிகாக இைறவஉ2வா – வ2Fவாபைம – உ2வெம.ெபா2' – நிைலயான

ெபய

ம

FOR FULL MATERILAS CONTACT 8015118094

RமFதா

கப பரத Page 10

Free online test visit www.tettnpsc.com10 of 97.

TNPSC TAMIL MATERIALS [email protected] cell 8015118094

www.tnpsctamil.in •

ெபா2'கணகாய – ஆசி?யமா? – மைழேசம – நலேதச – நா$:#$ – வயெந0தி – ெந/றிதி2 – ெசவகனக – ெபாேகா – அரசநிேவதன – பைடயல:!ரவ – திைரக$கி – வைரFகச$ – /றநி/க – க/றவா9 நடகஎ – எக' , கணதஎ 0 – இலகணஇலகிய1க'உவப – மகிழதைலYG – ஒ9 ேச Fஉைடயா – ெசவ உைடயாஇலா – ெசவ இலாஏக/9 – கவலப#$கைடய – தாFதவெதா#டைண0 – ேதா$அளசாFைணB – சாவைரயbஏமா! – பாகா!கா:9வ – வ2!வவ ,ெசவ – சிறFத ெசவமா$ – ெசவத0 !ன – அைலெயறிB நO

11 of 97.:0த அைட – :0க'அைடகலி! ேவைல – க2மா , ெகால , த#டா ெச.B ேவைலக'சி0ர – சிறபான கா#சிக'மேதாம0த – ெப2ப0தனாகிய சிவெப2மாகளப – யாைன,சFதனமாத1க – யாைன , ெபாேவழ – யாைன,க2!பக$ – யாைன , எ2கபமா – யாைன, க! மா

FOR FULL MATERILAS CONTACT 8015118094

கப பரத Page 11

Free online test visit www.tettnpsc.com11 of 97.

TNPSC TAMIL MATERIALS [email protected] cell 8015118094

www.tnpsctamil.in •

வ – வானவைர – மைல:ழ – ம0தளமகர – ேத உc வ$கதி – ைணேப9 – ெசவநன – மிதிதர – ததி!வ – உலகேமழி – கலைப, ஏேவFத – மனஆழி – ேமாதிரTவைன -காராள – ேமக0ைத ஆகிற உழவஎ#டா வ!Rட – ஒளஆனFத – மகி,சிபராபர – ேமலான ெபா2', இைறவவைன – ெசயகா! – காவநOரவ – அறி ைடயாேகைம – ந#!ேபைதயா – அறிவலாநவெதா9 – க/கக/கநய – இபநத – சி?0த

12 of 97.

உடா வ9ைம0 பஇG0த – கGFைர0தகிழைம – உ?ைம:க நக – :க மலஅக – உ'ளஆ9 – ந வழிஉ.0 – ெசb0திஅல – பஉ$ைக – ஆைடஇ$க – பகைளவ – நOவெகா#பறி – ேவ9பா$ இலாமஊ9 தா1!ைனத - !கதழவ – ழFைதபண – ேநா.மய? – மயககழ9 – ேபR

FOR FULL MATERILAS CONTACT 8015118094

கப பரத Page 12

Free online test visit www.tettnpsc.com12 of 97.

TNPSC TAMIL MATERIALS [email protected] cell 8015118094

www.tnpsctamil.in •

சலவ – வLசகமZய – நிைல ெப/ற உயைவ – வயமார – மமதவ'ைள – ெந 0ேபா ெபக' பா$ பா#$அள – ேகாழிஆழி – கடவG அ! – வGகப#ட அ!வR! – வானெச/றா – ெவறாஅர பா!ப'ைள2 – நாைரLRவ'ைள – ஒ2 வைக நO ெகாGகடா – எ2ைமெவௗவ – கPவச1கி ப'ைள – ச1 LRக'ேகா$ – ெகா!திைர – அைலேமதி – எ2ைமக' – ேத!' – அனேசG – ேதாழிகG மாைல – மணமாைலTவதி – ந வைனதா – மாைலகாசின – நிலநZத – நல ெந /றிெவ'கி – நாணகள Yர – மகி,சி ெபா1கவயேவF – வலிைம மி அரச – நளஒதாைர – ஒள மிக மல மாைலமல – வளாமட நா – இைளய பRமழவைட – இள1காைளெசமாF – ெப2மி00டம9 – அரச வதி O

• • • • • • •

kJ - nj‹ Âa§» - ka§» r«ò – ehtš kÂa« - ãyÎ. : thŒik - c©ik fisÍ« - Ú¡F« t©ik - tŸsš j‹ik FOR FULL MATERILAS CONTACT 8015118094

13 of 97.

கப பரத Page 13

Free online test visit www.tettnpsc.com13 of 97.

TNPSC TAMIL MATERIALS [email protected] cell 8015118094

www.tnpsctamil.in • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

14 of 97.

Jy§Fjš és§Fjš nrŒik – bjhiyÎ jt« - bgU«ngW. Âl« - cW bkŒŠPhd« - bkŒa¿Î; cgha« - têtif. eif- ò‹dif Kif - bkh£L nkå - clš. jhJ - kfuªj« nghJ - ky® bghŒif - Fs« óf« - fKf« (gh¡F ku« Âwš – tèik kwt® - Åu®. tH¡F - e‹bd¿. M‹w - ca®ªj. ea‹ - ne®ik e‹¿ - cjé. eifÍŸS« - éisah£lhfΫ ghl¿th® - be¿Íilah®. khŒtJ -mêtJ. mu« - this¡ T®ikah¡F« fUé. e©ò - e£ò ea«Ïy - Ô§F, Ïåika‰w fil - ÏêÎ.

• efštšy® - Áç¤J k»œgt®; khæU Phy« - äf¥bgça cyf«. • • • • • • • • • • • • • •

Âçªj‰W - ÂçªjJngh‹wJ. gÁawhJ - gÁ¤Ja® Ú§fhJ; ma®ªj - fis¥ò‰w; Úoa - Ôuhj. th‹bg‰w e - f§ifahW JHhŒ my§fš - JsÁkhiy fsg« - rªjd« òa« - njhŸ ijtªJ - bjh£L¤jlé C‹ - jir gfê - m«ò ehk« - bga® ÏUãy« - bgça cyf«. if«khW - ga‹ FOR FULL MATERILAS CONTACT 8015118094

கப பரத Page 14

Free online test visit www.tettnpsc.com14 of 97.

TNPSC TAMIL MATERIALS [email protected] cell 8015118094

www.tnpsctamil.inkhr‰w - F‰wk‰w nj£ilæl - bršt« Âu£l Û£Á - nk‹ik khs - Ú§f k - m¿Î; mKj»uz« - F뮢Áahd xë cja« - fÂut‹ kJu« - Ïåik ewt« - nj‹ fGÎ Jfs® - F‰wk‰wt® ry - flš; myF Ïš - mséšyhj òtd« - cyf« kjiy - FHªij gUÂòç - fÂut‹ têg£l Ïl« (it¤ÔRtu‹ nfhéšகலாப – ேதாைகவேவக – ஞானேகால – அழகியஇைசFத – ெபா20தமானவாவ = ெபா.ைகமாேத – ெபேணவ$ – மைலேகா-அரவ – பா!ஒபதா வ!உ'வாக – உடாத , பைட0தநிைல ெப90த – கா0தநOக – அழி0த

• • • • • • • • • • • • • •

15 of 97.

/றநO1கலா- இைடவடாஅலகிலா – அளவ/றஅனவ – அ0தைகய இைறவசர – அைடகலஅகவாைர – ேதா$பவைரஇகவா – இழி ப$0ேவாதைல – சிறFத ப!இறபைன – பற ெச.த ப0ைதஇைம – வ9ைமஓரா – தவ 0தமடவா – அறிவலிக'நிைற – சா!ஒ90தாைர – தG0தவைரெபாதிF ைவப – மன0' ைவ0ெகா'வ

FOR FULL MATERILAS CONTACT 8015118094

கப பரத Page 15

Free online test visit www.tettnpsc.com15 of 97.

TNPSC TAMIL MATERIALS [email protected] cell 8015118094

www.tnpsctamil.in •

ெபா9 ைணB – உலக உ'ளவைரேநா ெநாF – ப0தி/ வ2Fதிதிறனல – ெச.ய0தகாதமிதியான – மன,ெச2காமிகைவ – தOைமததியா – ெபா9ைமயாறFதா – ப/றிைன வ#டவஇறFதா – வர! கடFதவஇனா – தOயன ேநா/கி/பவ – ெபா9பவேநா/பா – ேநா! ேம/ெகா'பவஇனா,ெசா – தOய ெசாகேணா#ட – இரக ெகா'தஎவன! – ஆரா.,சி அழவன! – அழகி' ேவFத – !க  உ?ய அரசவா#டா – வ2Fத மா#டாஎப – எ தபமடபG – பாLசாலிகளக – மகிழேகாமா – அரச`Fைத – ` தFைதஅடவ – கா$தடFேதா'-வலியேதா'மணம21 – பக

நக

16 of 97.

- அழகிய நகேகால:9 – அழ மிகெசறிF – அட Fகா – கா$ல – வ'1ஞால – உலகபணவ – ேதவஅரைபய – ேதவ மகளஞான – அறி!ைம - இழிFத தைமவ9 O – வலிைமசர1க,ேசைன – நாவைக பாடக'மர ெமாழி – இனய ெமாழிசல1க' ேபசி – நல ேக#டநிழ/றிய – நிழ ெச.தந$ நா' யாம – ந'ளரLசா – யலாமா – வல1

FOR FULL MATERILAS CONTACT 8015118094

கப பரத Page 16

Free online test visit www.tettnpsc.com16 of 97.

TNPSC TAMIL MATERIALS [email protected] cell 8015118094

www.tnpsctamil.in •

கலா – கவயறிவலாதநாழி – அள ெபயஈத – ெகா$0த

17 of 97..ேபா – `க ேவாத! ந - இழகைவைய நாடவ – பாGயஉ.ய – பைழகஇரF ெசபனா – பணF ேவGனாெதனவ ல ெத.வ – ெசாக நாத , RFதர பாGயஇன – பநகினா – அள0தாஇைறLசி – பணFவ!த – !லPெபா/கிழி – ெபா:Gநப – த2மி!ற! – ெவளயஅளகி ேக'வயா – அளவ/ற ேக'வயறிவனசிர ளகிைபB' – வ20தபனவ – அFதணகட – க 0வ பாட – /ற:'ள பாடஆ அைவ – !லவ க' நிைறFத அைவகிள0திேன – ெசாேனசீரண – !க வா.Fதேவண – ெசLசைடஓரா – உராஅ//ற – இ2ைள ஒ0தழ – YFத

- தைல யைச0அ - இரநா/ற – ந9மணஏ0 – வண1ஞானd1ேகாைத - உைமயைமக/ைறவா சைடயா – சிவெப2மாஉபரா பதி – ேதவ தைலவ ( இFதிர)`த வழி – ெந/றிகெபா/ப1கய0தட – ெபா/றாமைரளநாவல – !லPகரFதா – மைறFதாெசவ, ெசவ – ேக'வ, ெசவதைல – :தைம

FOR FULL MATERILAS CONTACT 8015118094

கப பரத Page 17

Free online test visit www.tettnpsc.com17 of 97.

TNPSC TAMIL MATERIALS [email protected] cell 8015118094

www.tnpsctamil.in

18 of 97.ேபா – ெபா ஈயப$ – அளகப$அவ உண – ேதவ க ேவவய ேபா ெகா$கப$ உணஆேறா – கவ,ேக'வ, ப! ஆகியவ/றி சிறFேதாஒப – ஒபாவஒ/க – தள ,சிஊ/9 – ஊ9ேகாஎைன0தாZ – எPவள சிறிேத ஆயZஅைன0தாZ – ேக#ட அளவ/ஆற – நிைறFதபைழ0ண F – தவறாக உண Fதி2Fதாbஇைழ0ண F – `#பமாக ஆரா.FஈGய – ஆ.தறிFததைகயேவ – தைமயேதேதா#கபடாத – ைளகபடாத`ண1கியவண1கிய – பணவானவாயனராத – ெமாழியைன உைடயவ

- `#பமாகியவாBண வ மாக' – உண ,Rைவ ம#$ அறிFேதாஅவயZ – இறFதாbகFக – பFேகாண – வா#பைடFத – Tலேகாைட – ேவண/காலபாடல – பாதி?dமா – மாமரசGல – சைடகி'ைள – கிளஉ.மிமல – வளைமவ' – ெந2கவR! – வான!ற – !றாநிைற எைடஈ 0 – அ90ைல – லாேகா – தராRநிைற – ஒ கவ1க – வர0தனமி Oேமன – உடம2! – தFதமற – வர Oகன – ெந2!தி20தக – ெசவ நிைல0த

- பைழ0ெகா'1க'

FOR FULL MATERILAS CONTACT 8015118094

கப பரத Page 18

Free online test visit www.tettnpsc.com18 of 97.

TNPSC TAMIL MATERIALS [email protected] cell 8015118094

www.tnpsctamil.in •

ைவயக – உலகெமா.யைல – ெந21கியைமFத இைலமாற – பாGய மனகள9 – ஆ யாைனதOய வா. – ெந2பசிFைத – எணYர – மிகநPவ – மா:கி – ேமகமதி – நிலஉ – ெசா?Fத ( ெபாழிFத )!ன – நOபக வ – ெசாவெதளவேர O – ெதளB1க'Pவா – `கராதஅக9 – வலகிஆய – ேதாழிய Y#டஆழி – கடஆசன – இ2ைகநா00ைலவைல – ெசா ேசாவைமயாைக – உட!பண ேநா. = நO1கா ேநா.ேபைதைம – அறியாைமெசஉைக – இ2 வைனஅ2 – உ2வ அ/றஉ2 – வGவவாய – ஐெபாறிக'ஊ9 – !ல1கள இய!`க – இப ப `க ,சிேவ#ைக – வ2பெப2ேப9 – வ$ O ேப9ேகா$ – ெகா!அலகில – அளவ/றெதாக வல1 – வல10ெதாதிகள – தி2#$உைலயா உட! – தளராத உடறைள – !ற ேபRதெவஃக – வ2!தெவள – சின0தெபாலாகா#சி – மாய0ேதா/றசீல – ஒ கதான – ெகாைட!ைர தO – /ற தO Fத

FOR FULL MATERILAS CONTACT 8015118094

19 of 97.

கப பரத Page 19

Free online test visit www.tettnpsc.com19 of 97.

TNPSC TAMIL MATERIALS [email protected] cell 8015118094

www.tnpsctamil.in •

ேகமி – ேக1க':0ேத நைக – :0, சி?!உைறத – த1தY/9 – எமமாசி – /றம/றெதா  – வண1கி! – !Fஇட – இனகட – கடைமசாேறா – நல ண1க' நிைறFதவநா – நாணஒ!ர – உத தவா.ைம – உைமசா! – சாறாைமஆ/9வா – ெசய ெச.பவஆ/ற – வலிைமமா/றா – பைகவைலயலா – ஆ/றலி ைறFதவக#டைள – உைர கஇனா – தO1இனய – நைமெச.யாகா – ெச.யாவடஇைம – வ9ைமஇளவ9 - இழிவானத9திைம – வலிைமஊழி – உலகஆழி கடஇ2 நில – ெப?ய நிலெபாைற – Rைமஇைசபட – !க டகயவ – கீ ண:ைடேயாவ?கட – பரFத கடகாB ரவ, Rட – R#ெட? T?ய கதிமறா$ – மிக ேவ$தஆகGய – ஏளனேத#ைட – ெசவசத!$ – சிைதகப#$பன?ய – ெசாbத/க?யபலபா$இ2ெபாைற – ெப2 ெபா9ைமவ0தக – ஆடவெதா ப – அGயாஇைச ெப9த – !க ெப9த

20 of 97.

- பல ப

FOR FULL MATERILAS CONTACT 8015118094

கப பரத Page 20

Free online test visit www.tettnpsc.com20 of 97.

TNPSC TAMIL MATERIALS [email protected] cell 8015118094

www.tnpsctamil.in •

Lசினவ – உற1கியவகீ $ – பளFஇ2!:ைள – ஆணய `னவைத!$ – பமைடFஇர#சக – காபவகாட – காண0தககடாவன – அG0தாகீ $ – ேதாGெச/ற – சின2R – சிbைவளக – வளகR2தி:த – மைற :தவராகிய இேயR நாததரண – உலகதார – மன யா'ஈ$!கவ – ெசாவேயாக – வழி பா$ெசாeப – வGவப0தா வ!ெம. – உடவதி வதி 0 – உட சிலி 0வைர – மணெநகிழ – தளரதப – ெப2கிகழ ஆக' காலி அணB அணகலசய சய – ெவக

21 of 97.

- இPவடவ ப – சிற!ஓபப$ – கா0த ேவ$ப?F – வ2பேத?Z – ஆரா.F பா 0தாbGைம – உய Gஇ க – ஒ க இலாதவஅ கா9 – ெபாறாைமஆக – ெசவஒகா – வலகமா#டாஉரேவா – மனவலிைம உைடேயாஏத – /றஎ.வ – அைடபவஇ$ைப – பவ0 – வைதஒலாேவ – இயலாேவஒ#ட – ெபா2Fத ஒ க – நட0த , வாதYைக – ேகா#டா

FOR FULL MATERILAS CONTACT 8015118094

கப பரத Page 21

Free online test visit www.tettnpsc.com21 of 97.

TNPSC TAMIL MATERIALS [email protected] cell 8015118094

www.tnpsctamil.in •

இக – பைகதி2 – ெசவதOராைம – நO1காைமஅ2 வைன – ெச.த/க?ய ெசயஞால – உலகஒ$க – அட1கி இ2பெபா2தக – ஆ#$கடாேப2Fதைக0 – ப வா1 தைமயெபா'ெளன – உடேன!ற ேவரா – ெவளப$0த மா#டாஉ'ேவ ப – மன0திZ' மைற0 ைவ0தி2பஒ'ளயவ – அறி ைடயாெச9 ந – பைகவRமக – பணகஇ9வைர – :G காலகிழகாFதைல – தைலகீ  மா/றஎ.த/ கிைட0த/இையFதகா – கிைட0தேபாY! - வா.ப/றெச9ந – பைகவRமக – பணகஇ9வைர – :G காலகிழகா Fதாைல – தைல கீ  மா/றஎ.த/ – கிைட0த/இையFதகா – கிைட0தெபா ெபா'ெளன – உடேன!றேவரா – ெவளப$0த மா#டாஉ'ேவ ப – மன0திZ' மைற0தி ைவ0தி2பஒளயவ – அறி ைடயாY! - வா.ப/றசீ 0த இட – உ?ய காலவண1கி – பணFமாடா – மா!ைடய சாேறா `ண1கிய

22 of 97.

= – `ணறி =க'ேநாகி – ஆரா.Fெகா/ைக – பாGய நா#G ைற:கெதன ெபா2! – ெத பதிய உ'ள ெபாதிைக மைலG – பைறஅ - இ2'!' – பறைவதா2க – அரகஇைமயவ – ேதவ!க – பஆழி – ேத சகர

FOR FULL MATERILAS CONTACT 8015118094

கப பரத Page 22

Free online test visit www.tettnpsc.com22 of 97.

TNPSC TAMIL MATERIALS [email protected] cell 8015118094

www.tnpsctamil.in

23 of 97.ெகா/ற – அரச நOதிந/றிற – அற ெநறிதாபேபா – நிைல நி90ேவாஅப – படெதாைம – ெதா9 ெதா#$திர' – திர#சிகாB வலின – ைகவ கைள அழி வலா/ற ெப/றவதிைர – அைலம21 – பகஉபகார0த – ய க2தா உத பவநாவா. – டமாதவ – :னவ:9வ – !னைகவளப – Y9தஅ20திய – அ! உைடயவசீ 0த – சிறFதபவ0திர – a.ைமயானஇனதி – இனைமயானஉடென – உேடா எபத/, சமமானதழO இய – கலFதகா லா – ேமகY#டபா லா – உலக : இன – பஈ கிலா – எ$க இயலாததO கிேல – நO1கமா#ேடஅGைம ெச.ெவ – பண ெச.ேவ?ச – தைலவஇ20தி - இ2பாயாகநயன – கக'இF – நில`த – ெந/றிகG – வைரவாக:$கின-ெசb0தின:? திைர – மட1கி வ  அைலஇட –பஅமல – /றம/றவ`த – ெந/றிஇ'வ – தபஅ? – ெந/கதிெச9 – வயயாண – ! வ2வா.வ#G – பைன ஓைல ெப#GெநGய ெமாழித – அரச?ட சிற! ெப9த

FOR FULL MATERILAS CONTACT 8015118094

கப பரத Page 23

Free online test visit www.tettnpsc.com23 of 97.

TNPSC TAMIL MATERIALS [email protected] cell 8015118094

www.tnpsctamil.in

24 of 97.கி – பவளமனய – நிைல ெப/றேசய – ெதாைலெதாைட – மாைலகல - அணகா.Fதா – நOகினாமைன – வ$ Oஆ – பRேமதி – எ2ைமநிைறேகா – லாேகா தராRதணள0தா. – ள ,சி நிைறFததட – தடாகமFதமா2தசீத – ள Fத இளFெதற கா/9ட YGய ள Fத நOசFத – அழகமித! – கலாகிய ெதப!வன – உலகTைல – ெகாGய வய/9 ேநா.ெத2 – ெதளவலாதகர – ைககமல – தாமைரமிைச ேமதி2 நO/9 கா! – ெப?ேயா களா வா0தி வழ1கப$ தி2 நO9ேந Fதா – இைசFதாெபா/20 – இளைமயான வாைழ20ஒைல – வைரமல – வளமானஅ – அழகியஅரா- பா!அல – பஅ1ைக – உ'ள1ைகஉதிர – 2திேமன – உடவFதா O – இறFதாஅ 1கி – மிக வ2Fதிஅ1கண – அழகியெபாறா – ஏ/காெம. – உைமபணவட – பாப நLRசவ –பணபா/9வ0தா – ேபாவ0தாேகைம – ந#!

ன ெந/றி கைணBைடய சிவேத F – ஆரா.Fஅ?யாசன – சி1காதன

FOR FULL MATERILAS CONTACT 8015118094

கப பரத Page 24

Free online test visit www.tettnpsc.com24 of 97.

TNPSC TAMIL MATERIALS [email protected] cell 8015118094

www.tnpsctamil.in

25 of 97.வர! – வர!ஏ – அழநா/கரண – மன , !0தி, சி0த, அக1காரெநறி நாb – ைவத2ப ( ஆRகவ ) ,ெகௗட ( மர கவ) பாLசால ( சி0திரகவ) , மாகத ( வ0தாரகவ ) ஆகிய ெச.B' ெநறிக'நா/ெபா2' – அற . ெபா2', இப , வ$ Oேகா#Gெகா – Y#டமாக Y$சீ0ைதய – கீ ழானவ , ேபாலி!லவa க#G – பய அG ப20 வள தநாளேகர - ெதைனேநா. – பஉறாஅைம – ப வராமெப/றியா - ெப2ைமBைடயவேபண – ேபா/றிதம – உறவனவைம – வலிைமஒ த – ஏ/9 நட0ததைல – சிற!Tவா – அறி ைடயாTF ெகாள – ந#பாகி ெகா'ததகா – ததிBைடய ெப?ேயாெச/றா – ைகவஇ – இைலஇG – கGFைரதைகைம – தைமஇGபா – கGF அறி ைர Y9 ெப?யாஏமரா – பாகாவ இலாதமதைல – ைணப0த$0த – ப0 மட1ெபா2ளலவ – ததிய/றவெபா2' – ெசவஎ'வ – இகவஇ2' – பைகஈZ – த2தOதிறி – தO1கிறி!லா – ப/றாெபா.யா வளக – அைணயா வளழவ – ழFைதெசவலி – வள !0தா.உ9ெபா2' – அரR உ?ைமயா வ2 ெபா2'உெபா2' – வ?யாக வ2 ெபா2'ெத9 – பைக9 – மைல

FOR FULL MATERILAS CONTACT 8015118094

கப பரத Page 25

Free online test visit www.tettnpsc.com25 of 97.

TNPSC TAMIL MATERIALS [email protected] cell 8015118094

www.tnpsctamil.in •

ைக0ெதா9 – ைகெபா2'ெச2 – இ9மா!அஃ – உ9தியான பைடகலஒெபா2' – சிறFத ெபா2'எெபா2'- இயபா.கிைட ெபா2'இட – பஏமா!- பாகா!பண – ேநா.நடைல – பேசவG – இைறவன ெசைமயான தி2வGக'நம – எமெதGைர – ெதளFத அைலக'கா – கா2தடக? – ெப?ய யாைனதிர' – Y#டஅைறவ - ெசாbவாதாைர – வழிஅண0தா. – அைமயஅடவ – கா$உ ைவ – !லிYட – ேச Fதகன ெந2!ெவ'ெளய9 – ெவணற ப/க'!லா - இைற,சிவன – கா$வ'கி – Y ைமயான நகமட1க – சி1கநிண – ெகா ! இைற,சிமதக? – மத ெபா2Fதிய யாைனேகா$ – தFதகி? – மைலஇ2பைன – ெப?ய பைனஉ2 – இGஅல9 – :ழ1ெதான – ஓைசேமதி – எ2ைமகைவ – பளFதேகழ – பறிஎ – கரGமைர – மாஎழி – அழ!ய – ேதா':9வ – ! சி?!

FOR FULL MATERILAS CONTACT 8015118094

26 of 97.

கப பரத Page 26

Free online test visit www.tettnpsc.com26 of 97.

TNPSC TAMIL MATERIALS [email protected] cell 8015118094

www.tnpsctamil.in •

இட – பேவ1ைக – !லிெவறி – ெவ/றிஅண0 – அ2கிவளபனா – ெசானாமாதிர – மைலேகச? – சி1க!'கித – மகி,சிகா – ெகாbதகவ – அழdதர – மைலவதிவா. O வர – பாைதய வரெப2Lசிர – ெப?ய தைலெதடன#ட – வண1கியவ'கி – Y ைமயான நகெத?சன – கா#சிசலா – வணகதிதிற – உ9தியான வலிைம!Fதி – அறிமFதராசல – FதரமைலசFத – அழகியசிர - தைலஅைறFத – ெசானெச0தி$வ – உய வைத ெச.வஅதிசிய – வய!உன – நிைன0கிைள – R/றேநாற - ெபா90த!ய – ேமகபைண – E1கிபகரா – ெகா$0ெபா2 – ேமாதிநிதி ெசவ!ன – நOகவைக – ைடவானக- ேதவ2லகதா ேவFத – மாைலயணFத அரச

27 of 97.ேகா ேநாகி – ெச1ேகா ெச.B அரசைன ேநாகிெச0ைத – ைப Yளஇைளபா9த – ஓ.ெவ$0த

:த வ! :த ஐFதா வ!

• •