Download this PDF file

0 downloads 0 Views 7MB Size Report
... słabiej rozwinięte wrostki występują na ścianach poprzecznych, wzdłuż dłu- giej osi gruczołu. Taki układ wrostków wskazuje na drogę przepływu substancji.