Generations - WordPress.com

6 downloads 323 Views 2MB Size Report
Oct 28, 2017 - Poetry workshop “The Conditions For Music”. 15:00-16:00 Neuadd ... discussions and music. .... Nation
“Generations”: Gŵyl Lenyddol Words& Hydref 26-28 Archebwch Ar-lein Mae cyfres ddarlleniadau barddoniaeth Words&, mewn cydweithrediad â Athrofa y Celfyddydau a’r Dyniaethau A’r Gymdeithas Ysgrifennu Creadigol, yn cyflwyno i chi ŵyl sy’n dathlu ein coeden deulu lenyddol, yn cysylltu beirdd ac awduron sefydliedig a newydd, gyda darlleniadau,ffilmiau, gweithdai, trafodaethau a cherddoriaeth aml-ieithog. Mewn cydweithrediad a Chanolfan y Celfyddydau Aberystywth. https://wordsandwordspoetry.wordpress.com/ Gyda: Richard Beard, David Harsent, Zoë Skoulding, Katherine Stansfield, Tyler Keevil, David Towsey, Hywel Griffiths, Rhys Trimble, Eurig Salisbury, New Welsh Review.

Hydref 26 18:00-20:00

Ystafell Seddon, Hen Coleg

Old College Writing Workshop Celebration

19:00-19:30 19:45-22:00

Bar Theatr Theatr

Twmpath Dathliad Cymreig a Cheltaidd / Welsh and Celtic Celebration

Hydref 27 £8/6

Hydref 28 11:30-12:00

Theatr y Castell

Our Lady of Shadows Gweithdai Ysgrifennu 13:00-13:30 Neuadd Fawr Writing workshop for children “Build a Hero” 13:30-15:00 Neuadd Fawr Poetry workshop “The Conditions For Music” 15:00-16:00 Neuadd Fawr Fiction workshop “Using Research in Fiction Writing” Darlleniadau 14:00-15:00 Theatr Meic Agored / Open Mic 15:00-16:00 Theatr Shared Voices – a joint reading by Word Distillery and Sound Studio Poets Rhaglen Nos 17:00-19:15 Theatr Rising Stars £8/6 19:15-20:00 Siop Lyfrau Book signing and wine reception 20:15-22:00 Theatr Innovations £8/6 Er budd eglurder, ein polisi yw dangos teitlau a disgrifiadau sesiynau yn yr iaith sy'n gyfrwng y sesiynau (gw. Cymal 5.1 (7) yn y Cynllun Iaith Gymraeg).

Hydref 26 October / 1

Generations: A Words& Literary Festival 26-28 October Book Online The Words& poetry reading series, in collaboration with the Institute of Arts and Humanities and the English and Creative Writing Society, brings you a festival celebrating our literary family tree, linking emerging and established poets and authors with multilingual readings, films, workshops, discussions and music. In association with the Aberystwyth Arts Centre. https://wordsandwordspoetry.wordpress.com/ Featuring: Richard Beard, David Harsent, Zoë Skoulding, Katherine Stansfield, Tyler Keevil, David Towsey, Hywel Griffiths, Rhys Trimble, Eurig Salisbury, New Welsh Review.

26 October 18:00-20:00

Seddon Room, Old College

Old College Writing Workshop Celebration

27 October 19:00-19:30 19:45-22:00

Theatre Bar Theatre

Welsh Folk Dancing Dathliad Cymreig a Cheltaidd / Welsh and Celtic Celebration

£8/6

28 October 11:30-12:00

Castle Theatre

Our Lady of Shadows Writing Workshops 13:00-13:30 Great Hall Writing workshop for children “Build a Hero” 13:30-15:00 Great Hall Poetry workshop “The Conditions For Music” 15:00-16:00 Great Hall Fiction workshop “Using Research in Fiction Writing” Readings 14:00-15:00 Theatre Meic Agored / Open Mic 15:00-16:00 Theatre Shared Voices – a joint reading by Word Distillery and Sound Studio Poets Evening Programme 17:00-19:15 Theatre Rising Stars £8/6 19:15-20:00 Bookshop Book signing and wine reception 20:15-22:00 Theatre Innovations £8/6 In the interest of clarity, our policy is to show the titles and descriptions of sessions in the language of delivery of those sessions (see clause 5.1 (7) in the Welsh language scheme).

Hydref 26 October / 2

Hydref 26 October Old College Writing Workshop Celebration (am ddim / free of charge) 18:00-20:00 Ystafell Seddon, Hen Coleg / Seddon Room, Old College

Come along to a literary celebration featuring tutors and participants in a very special series of creative writing workshops. Starting in December 2016 with support from the Aber Fund, the English and Creative Writing Department at Aberystwyth University has been offering a series of two creative writing workshops each month free of charge for the public. Professor Matthew Francis of the English and Creative Writing Department organises the series, and tutors for the sessions are drawn from postgraduate students in the English and Creative Writing Department. We have been delighted to see that the free workshops have brought together members of the wider community as well as the university, for a rich and rewarding creative experience. The evening will start off with a reception and include readings by participants to share the fiction or poetry they wrote in response to workshop activities. Tutors will also read from their own work. Do come along to the Old College with its Hogwarts atmosphere to hear what these experienced and budding writers have produced.

Hydref 26 October / 3

Hydref 27 October Twmpath / Welsh Folk Dance (am ddim / free of charge) 19:00-19:30 Bar Theatr Canolfan y Celfyddydau / Aberystwyth Arts Centre Theatre Bar

Ni yw’r band gwerin 'Twmpath Aberystwyth'! Cynhelir twmpath gennym ar Sadwrn olaf bob mis yn Neuadd y Buarth, Ffordd Stanley, Aberystwyth. Hefyd gellir ein bwcio i arwain dawnsfeydd mewn priodasau, penblwyddi a digwyddiadau amrywiol eraill. Cysylltwch â ni ar https://www.facebook.com/twmpathaberystwyth/. We are the 'Twmpath Aberystwyth' folk band. We hold a monthly twmpath (Welsh folk dance) on the last Saturday of every month at Buarth Hall, Stanley Road, Aberystwyth. We are also available to be booked to lead dances at weddings, birthday parties, and various other events. Contact us on https://www.facebook.com/twmpathaberystwyth/.

Dathliad Cymreig a Cheltaidd / Welsh and Celtic Celebration £8/6 19:45-20:00 Theatr / Theatre Hywel Griffiths Daearyddwr, bardd, awdur Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Prifysgol Aberystwyth. Dr Hywel Griffiths, uwch-ddarlithydd yn Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Prifysgol Aberystwyth yw enillydd Cadair Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau 2015. Daw llwyddiant Hywel wyth mlynedd wedi iddo Hydref 27 October / 4

ennill y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn 2008. Mae hefyd wedi ennill dwy gadair yn Eisteddfod yr Urdd. ‘Gwe’ oedd testun cystadleuaeth y Gadair eleni, ac yn ôl un o’r beirniaid, y Prifardd Mererid Hopwood, sydd hefyd yn raddedig o Aberystwyth, roedd Hywel “yn llawn haeddu’r gadair.” Geographer, Poet, Author Department of Geography and Earth Sciences, Aberystwyth University. Dr Hywel Griffiths, a Senior Lecturer at the Department of Geography and Earth Sciences at Aberystwyth University has won the Chair at the 2015 National Eisteddfod of Wales. The Chair is presented for an ode written in strict meter and is one of the Eisteddfod’s most prestigious awards. Hywel’s success at this year’s Eisteddfod follows his success at winning the Crown in 2008 when the National Eisteddfod was held in Cardiff. He has also won the Urdd National Eisteddfod Chair on two occasions.  

Twitter https://twitter.com/hywelgriffiths Blog http://hywelgriffiths.blogspot.co.uk/

Eurig Salisbury fideo / video Enillodd Eurig Salisbury Gadair Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Sir Ddinbych 2006, a’r Fedal Ryddiaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2016 gyda’i gyfrol Cai. Bu Eurig yn gymrawd ymchwil yng Nghanolfan Uwchastudiaethau Cymraeg a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Aberystwyth, lle y bu’n gweithio ar brosiectau Cyfres Beirdd yr Uchelwyr, Prosiect Guto’r Glyn, a phrosiect Cwlt y Seintiau yng Nghymru. Ers mis Medi 2015 mae’n ddarlithydd mewn Ysgrifennu Creadigol yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Eurig Salisbury won the Chair in Eisteddfod yr Urdd in 2006, and his novel, Cai, won the Prose Medal in the National Eisteddfod in 2016. Eurig worked as a research fellow at the Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies at Aberystwyth, where he contributed to three projects on medieval Welsh literature: Poets of the Nobility Series, the Guto’r Glyn Project and the Cult of Saints in Wales project. In September 2015 he was appointed Lecturer in Creative Writing at the Department of Welsh and Celtic Studies in Aberystwyth University.   

https://waleslitexchange.org/en/authors/view/salisbury-eurig Twitter https://twitter.com/eurig Blog http://www.eurig.cymru/blog

Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd arddangos myfyrwyr / Department of Welsh and Celtic Studies student showcase Darllediad fideo: Stori Caryl Lewis, ‘Y Llif’, gydag isdeitlau / Video screening: Caryl Lewis’ story ‘Y Llif’ (‘Against the Current’), with English subtitles

Hydref 27 October / 5

Stori Caryl Lewis, ‘Y Llif’ gyda isdeitlau Saesneg, darlleniad gan Dewi Huw Owen, cyfieithiad gan Gwen Davies. Recordio a golygu sain: Aled John. Delwedd: Megan Elsey. Cyhoeddwyd yn wreiddiol yn y casgliad straeon byrion Y Gwreiddyn (Y Lolfa). Caryl Lewis’ story ‘Y Llif’ (‘Against the Current’) with English subtitles, read by Dewi Huw Owen and translated by Gwen Davies. Audio recording & edit: Aled John. Artwork: Megan Elsey. Originally published in the short story collection Y Gwreiddyn (Y Lolfa). http://www.newwelshreview.com Cysylltiadau Barddonol India-Cymru / Poetry Connections India-Wales Mae Avner Pariat a Rhys Trimble yn ddau o aelodau Cysylltiadau Barddonol India-Cymru, prosiect cydweithredol ar gyfer deg o feirdd a drefnir gan Lenyddiaeth ar Draws Ffiniau i ddathlu cydweithio llenyddol rhwng y ddwy wlad, a hynny fel rhan o dymor Cymru-India a ariennir gan British Council Cymru a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru i nodi 70 mlynedd ers annibyniaeth India. Ceir mwy o wybodaeth fan hyn – https://www.lit-across-frontiers.org/activities-andprojects/project/poetry-connections-india-wales/ Avner Pariat and Rhys Trimble are two of the ten poets participating in Poetry Connections IndiaWales, a Literature Across Frontiers collaborative project celebrating literary relations between the two countries as part of the Wales – India season supported by British Council Wales and Wales Arts International on the occasion of India’s 70th anniversary of independence. More at https://www.lit-across-frontiers.org/activities-and-projects/project/poetry-connectionsindia-wales/ Avner Pariat Llenor Khasi Jaintia o Shillong yn nhalaith Meghalaya yw Avner Pariat (ganed 1986). Mae wedi cyhoeddi erthyglau mewn nifer o wahanol gyhoeddiadau, yn cynnwys Economic and Political Weekly a Cafe Dissensus. Mae’n olygydd ac yn gyfrannwr ar gylchgrawn annibynnol ar lein raiot.in, ac yn awdur blog From Mawlai https://shillongcynic.wordpress.com. Yn 2016 fe dderbyniodd un o ysgoloriaethau India Foundation for the Arts, Bangalore. Bydd ei brosiect amgueddfaol yn ymchwilio i effaith gymdeithasol a diwylliannol ‘khla’ (y gath fawr) ar bobl y Khasi Jaintia yn Nwyrain Meghalaya. Daeth yn agos iawn at y brig yng ngwobr genedlaethol Poetry Mail 2016 y RaedLeaf Foundation for Poetry and Allied Arts yn Hyderabad. Mae ei gerddi wedi eu cyhoeddi yn Neesah (rhifyn y gogleddddwyrain), cylchgrawn blodeugerddol a olygir gan Rochelle Potkar a Nivedita N, ynghyd â’r cylchgrawn celfyddydol indi The Baroda Pamphlet, a olygir gan V Divakar. Mae ganddo ddiddordeb mewn ymchwilio i gyfrwng y ddrama ac i’r gwaith o ysgrifennu ar gyfer y theatr. Avner Pariat, born 1986, is a Khasi Jaintia writer from Shillong, in the Indian state of Meghalaya. He has contributed articles to a number of publications including Economic and Political Weekly (EPW) and Cafe Dissensus. He is a contributing editor for raiot.in, an independent Indian webzine, and writes a blog From Mawlai https://shillongcynic.wordpress.com. In 2016, he was one of the grantees under the Arts Research Fellowship awarded by the India Foundation for the Arts, Bangalore. His museological project will investigate the socio-cultural impact of the ‘khla’ (big cat) on Hydref 27 October / 6

the lives of the Khasi Jaintia people of Eastern Meghalaya. He was a finalist for the 2016 national Poetry Mail award of the RaedLeaf Foundation for Poetry and Allied Arts, Hyderabad. His poems have been published the North East edition of the Neesah magazine anthology, edited by Rochelle Potkar and Nivedita N, and in the indie art publication The Baroda Pamphlet edited by V Divakar. He is interested in exploring the medium of drama and theatre writing. https://shillongcynic.wordpress.com Rhys Trimble Mae Rhys Trimble yn enedigol o Zambia gan deulu Cymreig. Mae’n fardd dwyieithog, arlunydd testun, perfformiwr, drymiwr, golygydd, beirniad, cydweithiwr, Siaman, Pastynwr a bloeddiwr sy’n byw yng Nghymru. Awdur mwy na dwsin o lyfrau, gan gynnwys ei diweddaraf, Swansea Automatic, mae ganddo ddiddordeb mewn barddoniaeth avant-garde a mesurau caeth. Golygydd yr E-cyclgrawn Ctrl + Alt-Del. Mae wedi perfformio mewn gwledydd ledled y byd ac mae’i ei gwaith wedi i gyfieithu i Slofaciaidd, Pwylaidd a Latfiaidd, Twrceg a Sbaeneg. Rhys Trimble was born in Zambia in 1977. He is a bilingual poet, text artist, performer, drummer, editor, critic, collaborator, shaman, staffwielder and shoutyman based in Wales. He edits ctrl+atl+dele-zine and is the author of twelve books of poetry and a ‘novel’, Swansea Automatic. He is interested in avant-garde poetry, multilingual, spatial and processual poetics and Welsh metrics. His work has been translated into Slovak, Polish, Latvian and Turkish. http://rhystrimble.com/

Hydref 27 October / 7

Hydref 28 October Our Lady of Shadows (am ddim / free of charge) 11:30-12:00 Theatr Castell / Castle Theatre A work-in-progress showing of Lucy Gough’s radio play, Our Lady of Shadows, a radical adaptation of Tennyson’s famous poem, ‘The Lady of Shalott’. Cathrine is a medieval nun trapped in a tower for life. Her only access to the outer world is the flickering image of a camera obscura. As she battles with her inner demons, memories past and megalomaniac dreams, she desperately attempts to paint a more habitable world, a virtual haven, a palace of imagination. The work combines dramatic text, physical performance, digital scenography, painting, animation and music in an intermedial exploration of the tenuous pact between reality and imagination.   

Performed by Karoline Gritzner and Ffion Jones Digital scenography design and animations by Piotr Woycicki Written and directed by Lucy Gough

Hydref 28 October / 8

Hydref 28 October Writing workshop for children “Build a Hero” (am ddim / free of charge) 13:00-13:30 Neuadd Fawr / Great Hall Sarah Todd Taylor What do you think makes a great hero? Do you want to get started writing your own stories? Join children’s writer, Sarah Todd Taylor for a workshop and we’ll create some new heroes and send them on an adventure. Sarah Todd Taylor is a children’s writer based in Wales. Her first book, Arthur and Me, won the Firefly Press Children’s Book Competition and was published in 2014. Her next book, the first in the Max the Theatre Cat series, is due to be published in 2018. Read more about Sarah on the Firefly Press website.

Poetry workshop “The Conditions For Music” (am ddim / free of charge) 13:30-15:00 Neuadd Fawr / Great Hall Damian Gorman Damian Gorman is a writer and encourager of other people’s writing who has been working with groups for over 30 years. His own work has garnered many awards and accolades. Although as a poet he has tended to work on stage and screen, he is one of the poets featured in the seminal vellum manuscript, The Great Book of Ireland, acquired by University College Cork in 2013. He was awarded an MBE for services to the arts, and is a Creative Associate of the IAH (the Institute for Arts and Humanities) here in Aber. In “The Conditions For Music” he wants to focus on what makes for music in our poetry, and how we might look to ensure its presence and develop it in our work. Croeso i bawb. All welcome.

Fiction workshop “Using Research in Fiction Writing” (am ddim / free of charge) 15:00-16:00 Neuadd Fawr / Great Hall Alice Vernon Alice Vernon is a Creative Writing PhD student and part-time tutor at Aberystwyth University. She recently won the 18 – 25 category in the 2016 Daniel Owen Writing Competition, and her reviews have appeared in New Welsh Review. Her thesis involves interdisciplinary research that draws together literary fiction and popular science journalism. This workshop will encourage you to use research to inform and inspire your fiction writing. Alice will provide research material for the exercises, but feel free to bring any current projects to discuss with the group. Follow her on Twitter here: https://twitter.com/alicevernon10 Hydref 28 October / 9

Hydref 28 October Poetry and Fiction Open Mic (am ddim / free of charge) 14:00-15:00 Theatr / Theatre Participate in the literary community. Fiction writers and poets are invited to come along and sign up for a 5-minute slot to read from your own work.

“Shared Voices” Reading by Word Distillery and Sound Studio Poets (am ddim / free of charge) 15:00-16:00 Theatr / Theatre Shared Voices is a joint reading by Word Distillery and Sound Studio poets of their own work interspersed with that of celebrated poets. The Sound Studio Poetry Group meet weekly at the Aberystwyth Arts Centre to workshop individuals’ writing and receive feedback on their work through relaxed and informal discussion. There are generally spaces available for new members. Heather Williams coordinates the group, so please contact her on 01970 612026 or at [email protected].

The Word Distillery is a long-established group of local poets based at the Aberystwyth Arts Centre who hold monthly workshops, perform their work there from time to time and on tour. In 2015 they published an anthology, Distillations, available in the Aberystwyth Arts Centre bookshop. Read more on their blog. The group’s contact is Nigel Humphreys on 07964 692404 or at [email protected].

Hydref 28 October / 10

Hydref 28 October Rising Stars £8/6 17:00-19:15 Theatr / Theatre Celebrate the English and Creative Writing Department with readings by Katherine Stansfield, David Towsey, Tyler Keevil, and a student showcase from the English and Creative Writing Society. English and Creative Writing Society Student Showcase The English and Creative Writing Society is an enthusiastic gathering of students at Aberystwyth University who enjoy and promote all things literary. We host a range of inclusive events throughout the year; from writer’s talks to poetry slams which aims to inspire people through their academic career.

Katherine Stansfield grew up on Bodmin Moor in Cornwall. She moved to Wales in 2002 to study at Aberystwyth University where she worked as a lecturer in Creative Writing for several years. She now teaches for the Open University and the School of Continuing and Professional Education at Cardiff University. She works as a mentor for Literature Wales, and from September 2017 she will be the new Royal Literary Fund Fellow at Cardiff University. She is a poet and fiction writer, represented by Sam Copeland at Rogers, Coleridge and White Literary Agency. Her new novel Falling Creatures, based on a real life murder on Bodmin Moor in 1844, is out now with Allison & Busby. The sequel, The Magpie Tree, will be published in March 2018. Her debut The Visitor was published by Parthian in 2013. It went on to win the fiction prize at the 2014 Holyer an Gof awards. Playing House, a poetry collection, was published by Seren in 2014. It includes ‘Canada’, Poem of the Week in The Guardian online. Katherine is currently completing a second collection of poetry, and was awarded a writer’s bursary from Literature Wales to support the work. http://katherinestansfield.blogspot.co.uk/ David Towsey is a graduate of the Creative Writing programmes at Bath Spa University and Aberystwyth University. Born in Dorset, he now lives in Cardiff with his girlfriend and their growing board game collection. His first novel, Your Brother’s Blood, was published in September 2013 UK (December 2015 US) by Quercus’ imprint Jo Fletcher Books. The rest of the The Walkin’ Trilogy followed in 2014 and 2015. His short fiction has appeared in numerous markets, links to

Hydref 28 October / 11

some of which are available on this site. He has reviewed for critical journals, including New Welsh Review and the BSFA’s Vector. http://davidtowsey.blogspot.co.uk/ Tyler Keevil grew up in Vancouver and in his mid-twenties moved to Wales. He is the author of several books and his short fiction has appeared in a wide range of magazines and anthologies, including New Welsh Review, Prairie Fire, and PRISM: International. He has received a number of awards for his work, most notably The Missouri Review’s Jeffrey E. Smith Editors’ Prize, the Wales Book of the Year People’s Prize, and the Writers’ Trust of Canada / McClelland and Stewart Journey Prize. Among other things, he has worked as a landscaper, tree planter, and ice barge deckhand; he is now a Lecturer in Creative Writing at Cardiff University. His new novel, No Good Brother, will be published by The Borough Press / HarperCollins in 2018. http://www.tylerkeevil.com/

Book signing and wine reception (am ddim / free of charge) 19:15-20:00 Siop Lyfrau / Bookshop Come along to meet poets from both the early and late shows and enjoy a wine reception courtesy of the English and Creative Writing Department.

Innovations £8/6 20:15-22:00 Theatr / Theatre The festival concludes with a reading by leading poets and prose writers from around the UK: Zoë Skoulding, Richard Beard, and David Harsent. Zoë Skoulding is primarily a poet, though her work encompasses soundbased vocal performance, collaboration, translation, literary criticism, editing, and teaching creative writing. She lectures in the School of English at Bangor University, and has been Editor of the international quarterly Poetry Wales. Her recent collections of poems are The Museum of Disappearing Sounds (Seren, 2013), Remains of a Future City (Seren, 2008), long-listed for Wales Book of the Year 2009, and The Mirror Trade (Seren, 2004). Her collaborative publications include Dark Wires with Ian Davidson (West House Books, 2007) and From Here, with Simonetta Moro (Dusie, 2008). She is a member of the collective Parking Non-Stop, whose CD Species Corridor, combining experimental soundscape with poetry and song, was released on the German label Klangbad in 2008. You Will Live in Your Own Cathedral is a multimedia soundscape, video and poetry performance with Alan Holmes that has been presented across Europe in several languages including Slovak, German, Slovenian, Czech, Greek, Norwegian and Danish. A booklet and CD from the project with Czech and German translation was released by Seren and LAF in 2009. http://www.zoeskoulding.co.uk/

Hydref 28 October / 12

Richard Beard’s six novels include Lazarus is Dead, Dry Bones and Damascus, which was a New York Times Notable Book of the Year. In the UK he has been shortlisted for the BBC National Short Story Award and longlisted for the Sunday Times EFG Private Bank Short Story Award. His latest novel Acts of the Assassins was shortlisted for the Goldsmiths Prize in 2015. He is also the author of four books of narrative non-fiction, including his 2017 memoir The Day That Went Missing. Formerly Director of The National Academy of Writing in London, he is a Visiting Professor (2016/17) at the University of Tokyo, and has a Creative Writing Fellowship at the University of East Anglia. In 2017 he is a juror for Canada’s Scotiabank Giller Prize. http://www.richardbeard.info/ David Harsent is a poet and librettist. He has published twelve volumes of poetry. Legion won the Forward Prize for best collection 2005; Night (2011) was triple short-listed in the UK and won the Griffin International Poetry Prize. Fire Songs (2014) won the T.S. Eliot Prize. His most recent collection, Salt, was published in October this year. Harsent has collaborated with a number of composers, though most often with Harrison Birtwistle. Birtwistle/Harsent collaborations have been performed at the Royal Opera House, BBC Proms, the Aldeburgh Festival, The Concertgebouw, The London South Bank Centre, The Salzburg Festival, the Holland Festival, the Megaron (Athens) and Carnegie Hall. An oratorio – The Judas Passion (music by Sally Beamish) had its world premiere in London in August 2017. Subsequent performances were given in San Francisco. Harsent holds several fellowships, among them Fellow of the Royal Society of Literature and Fellow of the Hellenic Authors Society. In 2013 he received an Honorary Doctorate from the University of Roehampton where he is now Professor of Creative Writing. http://davidharsent.com/

Hydref 28 October / 13