Konkursna dokumentacija - Gradska biblioteka Subotica

4 downloads 1557 Views 440KB Size Report
13 нов. 2013 ... Druga knjiga-dnevnik jedne robije. Hipatia. 2 ... Nora Roberts. Istinite laži .... knjiga. 1. 132. Jelena Đorđević Boljanović. Menadžment znanja.
Датум

13.11.2013.

КОНКУРСНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Јавна набавка књига (Облик: партије) ЈН бр. 2/2013 Датум и време: Крајњи рок за достављање понуда:

22.11.2013. до 10:00h

Јавно отварање понуда:

22.11.2013. у 10:30h

Новембар , 2013. године

Набавка књига , ЈН 2/13

1/36

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

I

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ........................................................................3 1. Наручилац..........................................................................................................................................3 2. Предмет јавне набавке......................................................................................................................3 3. Подаци о наручиоцу и врста поступка јавне набавке...................................................................3 4. Рок и начин подношења понуде......................................................................................................3 5. Време и место отварања понуда......................................................................................................3 6. Критеријум за оцењивање понуда...................................................................................................3 7. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о избору најповољније понуде...................................4 II УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ.................................................4 1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена.........................................................4 2. Обавезна садржина понуде..............................................................................................................4 3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена...............................4 4. Понуда са варијантама......................................................................................................................4 5.Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач..................................................................................................................4 6. Подизвођач........................................................................................................................................4 7. Заједничка понуда.............................................................................................................................5 8. Додатни захтеви................................................................................................................................5 9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди.................................5 10. Начин означавања поверљивих података у понуди.....................................................................5 11. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде....................................5 12. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача...........................................................................................................5 13. Критеријум за избор најповољније понуде..................................................................................5 14. Рок за закључење уговора..............................................................................................................5 15. Закључење уговора.........................................................................................................................6 16. Захтев за заштиту права.................................................................................................................6 ПОНУДА СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА....................................................................7 ПОНУДА СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА....................................................................8 ПОНУДА СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА....................................................................9 Образац 2. ОПШТИ ПОДАЦИ...........................................................................10 Образац 3. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 44. ЗЈН .................................................11 И ДОКАЗИ ИСПУЊЕНОСТИ ТИХ УСЛОВА..................................................11 Упутсво о начину доказивања испуњености услова..................................................................12 Образац 4. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА.........................................13 Образац 5. МОДЕЛ УГОВОРА..........................................................................14 Прилог Спецификације набавке............................................................................................................19

Набавка књига , ЈН 2/13

2/36

I

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

1. Наручилац Градска библиотека Суботица позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са законом, конкурсном документацијом и позивом. 2. Предмет јавне набавке Предмет јавне набавке је набавка књига на српском, мађарском односно на хрватском језику 3. Подаци о наручиоцу и врста поступка јавне набавке Градкса библиотека Суботица Szabadkai Városi Könyvtár Gradska knjižnica Subotica, Цара Душана 2, Суботица (у даљем тексту Наручилац), спроводи јавну набавку на основу члана 29. Закона о јавним набавкама, Предметна јавна набавка је набавка мале вредности и спроводи се у складу са Законом о јавним набавкама („Сл гласник РС“ број 116/2008) и Правилником о поступку јавне набавке мале вредности („Службени гласник РС” бр. 50/2009). Набавка ће се обавити путем партија тако да се свака целина уговара засебно, односно закључује се више уговора после једног спроведеног поступка јавне набавке. Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Попуњена поља за поједине партије у обрасцу понуде и структури цене ће се подразумевати као понуда за поједине партије посебно. 4. Рок и начин подношења понуде Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22.11.2013. до 10:00 часова на адресу: Градкса библиотека Суботица Subotica, Цара Душана 2, 24000 Суботица Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов захтев, издати потврду о пријему. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу наручиоца, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће: „Понуда за јавну набавку књига – ЈН бр. 2/13 - НЕ ОТВАРАТИ“. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини коверте наводи свој тачан назив и адресу, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. Било би пожељно да понудa будe повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови. Понуђач може да поднесе само једну понуду за сваку партију. 5. Време и место отварања понуда Јавно отварање понуда одржаће се 22.11.2013. у 10:30 часова, на адреси наручиоца у канцелариоји директора. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 6. Критеријум за оцењивање понуда Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. У случају да у набавци учествују паушални обвезници критеријум ће бити крајња најнижа понуђана цена, односно цена са ПДВом.

Набавка књига , ЈН 2/13

3/36

7. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о избору најповољније понуде Одлуку о избору најповољније понуде, која ће бити образложена, наручилац ће донети у року од 4 дана од дана јавног отварања понуда, и биће достављена свим понуђачима у року од 2 дана од дана њеног доношења. II

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена Понуда мора бити састављена на српском језику. Језик спецификације књиге на мађарском и хрватском језику је изворни језик. 2. Обавезна садржина понуде Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће: Образац бр. 1 2

Обавезни

документи

Попуњен образац понуде са техничким спецификацијама и изјавом о прихватању услова из конкурсне документације Попуњени, потписани и оверени општи подаци (за понуђача, подизвођача и/или члана групе)

3

Потписан и оверен Образац за оцену испуњености услова из чл. 44. Закона о јавним набавкама и докази испуњености тих услова*-

4

Потписана и оверена Изјава о испуњености законских услова

5

Потписан и оверен Модел уговора

3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији. 4. Понуда са варијантама Забрањено је подношење понуде са варијантама. 5.Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 6. Подизвођач Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у конкурсној документацији) означи да наступа са подизвођачем. Подизвођач је дужан да испуњава услове из члана 44. став 2. тач. 1-4 на начин одређен чланом 45. (Образац бр.3. од тачке 1-4) сходно члану 49.став 5. Закона о јавним набавкама. Подизвођач попуњава, печатом оверава и потписује Образац 3.(штиклиране тачке од 1-4). Подизвођач попуњава, печатом оверава и потписује и Образац 2."Општи подаци" и Образац 4."Изјаву о испуњености услова из члана 44. Закона". Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Набавка књига , ЈН 2/13

4/36

7. Заједничка понуда Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде (Образац 1. у конкурсној документацији) представник понуђача ће означити да се ради о заједничкој понуди. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 44, став 2, тачка 1-4, на начин одређен чланом 45. Закона о јавним набавкама (Образац бр.3. од тачке 1-4), а остале услове из члана 44. испуњавају заједно, сходно члану 50.став 7. Закона о јавним набавкама, зашта попуњава, печатом оверава и потписује Образац 3. (поред тачки од 1-4 штиклира и остале тачке зашта испуњава услове). Учесници у заједничкој понуди попуњавају и потписује Образац 2."Општи подаци" (сваки члан посебно), док Образац 4."Изјаву о испуњености услова из члана 44. Закона" може потписати и представник у име целе групе. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Уколико заједничка понуда буде оцењена као најповољнија група понуђача ће (пре закључења уговора) поднети правни акт којим се обавезују на заједничко извршење набавке и којим ће бити прецизирана одоговорност сваког понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 8. Додатни захтеви Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди Цена у понуди, укупна и јединична, морају бити исказане у динарим. Јединична цена наведена у понуди је коначна и не може се мењати, осим из разлога и на начин предвиђен моделом уговора. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 57. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним. 10. Начин означавања поверљивих података у понуди Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда. 11. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште и истовремено ће ту информацију доставити свим другим лицима која су примила конкурсну документацију. Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације - ЈН број 2/2013“. 12. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача. 13. Критеријум за избор најповољније понуде У предметном поступку јавне набавке радова критеријум за оцењивање понуде је критеријум најниже понуђене цене у складу са чл.52 Закона. 14. Рок за закључење уговора По пријему одлуке о избору најповољније понуде, изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу уговора, у року од највише 3 дана од тренутка када се стекну законски услови.

Набавка књига , ЈН 2/13

5/36

Изабрани понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у року од 3 дана од дана када га је наручилац позвао да закључе уговор. Уколико изабрани понуђач не достави уговор, потписан и оверен, у наведеном року, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 15. Закључење уговора Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 107. Закона о јавним набавкама и чл.13. Правилника. Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије. 16. Захтев за заштиту права Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има интерес да закључи уговор о конкретној јавној набавци. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, непосредно или поштом препоручено са повратницом. Копија захтева за заштиту права се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава садржина јавног позива или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. После доношења одлуке о избору најповољније понуде из члана 12. Правилника или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 79. Закона о јавним набавкама, рок за подношење захтева за заштиту права је 8 (осам) дана од дана пријема одлуке. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: републичка административна такса, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 40.000,00 динара са назнаком броја јавне набавке.

Набавка књига , ЈН 2/13

6/36

Образац 1. ПОНУДА СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КЊИГА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ЈНМВ бр. 2/2013

ПАРТИЈА БР.1.

Понуда бр. _________од _________ Назив понуђача: _________________________________________________________ Седиште и адреса: _________________________________________________________ Понуду дајем (означити): самостално

Р.бр. 1.

ОПИС

са подизвођачем

као заједничку понуду

ПОСЛА

Износ без ПДВ-а

Књиге из спецификације бр 1.

Укупно без ПДВ-а ПДВ Укупно са ПДВ-ом Рок важења понуде износи 60 дана од дана отварања понуда. Рок за испоруку књига је 14 дана од потписивања уговора Плаћање ће се вршити у року од 30 дана од дана испоруке добара Инвеститор задржава право измене спецификације у случају појаве нових наслова с тим што се уговорена вредност не може мењати ИЗЈАВА: Изјављујем да подношењем понуде у потпуности прихватам услове из конкурсне документације. Сагласан сам да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не може бити контрадикторан овим условима. Датум и место:

Набавка књига , ЈН 2/13

МП

Потпис овлашћеног лица:

7/36

Образац 1. a ПОНУДА СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КЊИГА ПАРТИЈА НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ БР.2. ЈНМВ бр. 2/2013 Понуда бр. _________од _________ Назив понуђача: _________________________________________________________ Седиште и адреса: _________________________________________________________ Понуду дајем (означити): самостално

Р.бр. 1.

ОПИС

са подизвођачем

као заједничку понуду

ПОСЛА

Износ без ПДВ-а

Књиге из спецификације бр. 2.

Укупно без ПДВ-а ПДВ Укупно са ПДВ-ом Рок важења понуде износи 60 дана од дана отварања понуда. Рок за испоруку књига је 14 дана од потписивања уговора Плаћање ће се вршити у року од 30 дана од дана испоруке добара Инвеститор задржава право измене спецификације у случају појаве нових наслова с тим што се уговорена вредност не може мењати ИЗЈАВА: Изјављујем да подношењем понуде у потпуности прихватам услове из конкурсне документације. Сагласан сам да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не може бити контрадикторан овим условима. Датум и место:

Набавка књига , ЈН 2/13

МП

Потпис овлашћеног лица:

8/36

ПОНУДА СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КЊИГА НА ХРВАТСКОМ ЈЕЗИКУ ЈН бр. 2/2013 Понуда бр. _________од _________ образац 1в ПАРТИЈА БР.3.

Назив понуђача: _________________________________________________________ Седиште и адреса: _________________________________________________________ Понуду дајем (означити): самостално

Р.бр. 1.

ОПИС

са подизвођачем

као заједничку понуду

ПОСЛА

Износ без ПДВ-а

Књиге из спецификације бр. 3.

Укупно без ПДВ-а ПДВ Укупно са ПДВ-ом Рок важења понуде износи 60 дана од дана отварања понуда. Рок за испоруку књига је 14 дана од потписивања уговора Плаћање ће се вршити у року од 30 дана од дана испоруке добара Инвеститор задржава право измене спецификације у случају појаве нових наслова с тим што се уговорена вредност не може мењати ИЗЈАВА: Изјављујем да подношењем понуде у потпуности прихватам услове из конкурсне документације. Сагласан сам да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не може бити контрадикторан овим условима. Датум и место:

Набавка књига , ЈН 2/13

МП

Потпис овлашћеног лица:

9/36

Образац 2.

ОПШТИ ПОДАЦИ Понуђача Подизвођача Члана групе понуђача

(означити) Назив Седиште и адреса Матични број понуђача ПИБ ПДВ број Текући рачун и назив банке Е-mail Телефон Телефакс Одоговорно лице Особа за контакт Датум: Место:

Потпис овлашћеног лица М.П.

_____________________ Напомена: Образац копирати у потребном броју копија

Набавка књига , ЈН 2/13

10/36

Образац 3. Понуђача

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 44. ЗЈН И ДОКАЗИ ИСПУЊЕНОСТИ ТИХ УСЛОВА Подизвођача

Члана групе понуђача

Име/назив : ___________________________________________________________________ Р. Бр . 1. 2. 3.

4.

5. 6.

7. 8. 9.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

ДОКАЗИ

Регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. Основан за обављање делатности која је предмет јавне набавке.

Извод из Агенције за привредне регистре , односно извод из регистра надлежног органа Оснивачки акт понуђача који има форму одлуке о оснивању или уговора о оснивању

У року од две године пре објављивања јавног позива није изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке.

Потврда Агенције за привредне регистре или потврде привредног суда и прекршајног суда

Потврда (уверење) Пореске управе за измирене доспеле обавезе које Да је измирио доспеле порезе и друге администрира ова управа и потврда јавне дажбине у складу са прописима (уверење) надлежне управе локалне Републике Србије или стране државе самоуправе за измирене доспеле када има седиште на њеној обавезе по основу изворних локалних територији. јавних прихода Или потврда Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације Важећа дозвола за обављање Наручилац је пре почетка утврдио да за делатности која представља предмет ову јавну набавку не постоји дозвола конкретне јавне набавке предвиђена посебним прописом . Располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом: Извештај о бонитету за јавне набавке Образац БОН-ЈН а за привредне субјекте који воде пословне књиге по систему простог књиговодства биланс успеха, порески биланс и пореска Неопходан финансијски капацитет – пријава, потврда пословне банке о претходне године остварио укупне оствареном укупном промету на пословне приходе у вредности пословном – текућем рачуну. Привредни минимум 1.500.000,00 дин. субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац) доставља потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном – текућем рачуну. Неопходан пословни капацитет –да је Минимум 1 уговор у вредности од у претходних 5 година обављао исте 1.500.000,00дин. и фактуре са или сличне радове пратећом документацијом Располаже довољним техничким и кадровским капацитетом: Довољан технички капацитет :да Фотокопија пописне листе/уговор о поседује/користи опрему и алат куповини/ уговор о закупу или неопходну за извршење набавке лизингу/рачун/отпремица Довољан кадровски капацитет – да Радна књижица/уговор о раду/уговор о има најмање једно запослено лице на ангажовању предметним пословима .

Датум и место:

Набавка књига , ЈН 2/13

МП

Испуњенос т услова ✘ Да

Не ✘ Да

Не

✘ Да

Не

✘ Да

Не

/

Да ✘ Не

Да ✘ Не Да ✘ Не Да ✘ Не

Потпис овлашћеног лица:

11/36

Упутсво о начину доказивања испуњености услова У Обрасцу 3. „Испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама и упутству како се доказује испуњеност тих услова“ у другој колони су наведени услови прописани законом којим се уређују јавне набавке и које мора да испуни понуђач односно представник понуђача, у трећој колони је наведен начин како се доказује испуњеност услова и у четвртој колони да ли понуђач/ подизвођач/ члан групе поседује доказ за испуњеност услова. Образац у последњем реду потписује овлашћено лице понуђача/ подизвођача/ члана групе којим потврђује да је упознат са условима и начину доказивања истих.Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чл. 49. ЗЈН Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, подизвођач је дужан да поседује доказе о испуњености услова од тачке 1-4 који су наведени у Обрасцу бр.3 „Испуњеност услова из члана 44. Закона о јавним набавкама и докази испуњености тих услова“ .Услове које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чл. 50. ЗЈН Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове који су наведени од 1-4, док услове под тачком 6.,7. , 8 и 9. испуњавају кумулативно. Из наведеног се може закључити да сви учесници у понуди морају испунити услове који су наведени од 1-4. Докази о испуњености услова могу бити старији од 6 (шест) месеци од дана објављивања јавног позива, осим : - потврде издате од стране надлежног органа да Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности која мора бити издата после дана објављивања позива односно дана када је послат позив за подношење понуде и - потврде надлежног пореског органа која може бити издата и пре објављивања позива, ако од дана издавања потврде до дана објављивања јавног позива , односно до слања позива за достављање понуда није портекло више од шест месеци.

*Напомена: Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 3 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавции да је документује на прописани начин. На основу чл.7. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности (”Службени гласник РС” бр. 50/2009), Понуђач као доказ о испуњавању услова прописаних чл.44. ЗЈН може уместо доказа наведених у обрасцу бр.3 доставити „ИЗЈАВУ О ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА“ , дату под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу. Образац изјаве чини саставни део конкурсне документације. • Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално образац изјаве оверава овлашћено лице понуђача .

Набавка књига , ЈН 2/13

12/36

• •

Уколико понуду подноси група понуђача образац изјаве оверава овлашћени преставник понуђача. Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем образац изјаве дат у прилогу ископирати и потписују се изјаве од стране и понуђача и подизвођача.

Образац 4.

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА

1

ПОНУЂАЧА

2

ПОДИЗВОЂАЧА

3

ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (означити)

4

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо све потребне услове из члана 44. Закона о јавним набавкама („Сл гласник РС“ број 116/2008) за учешће у јавној набавци књига ЈН 12/2013.

Место и датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака.

Набавка књига , ЈН 2/13

13/36

Образац 5.

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. Уговор се склапа за сваку партију посебно.

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ КЊИГА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ЈН 2/2013

Закључен између: Градска библиотека Суботица-Szabadkai Városi Könyvtár - Gradska knjižnica Subotica ( у даљем тексту: Купац) које заступа Директор Драган Роквић МБР: 08065543, ПИБ: 100849546, текући рачун: 840-120664-43 Управа за трезор, филијала Суботица 2. _____________________________________________________, ПИБ ______________, матични број __________________, текући рачун _____________________, које заступа _____________________________, у даљем тексту Понуђач, који наступа са ______________________________________________________________________________ ___ као чланом групе/ подизвођачем.

1.

Члан 1. Предмет уговора је набавка књига, партија бр ********, у свему према понуди бр.***** од*******.г. која је саставни део уговора. Предрачунска вредност уговореног посла из чл.1. овог уговора износи ****** динара без ПДВ-а, односно ****** динара са ПДВ-ом. Члан 2. Уговорне стране сагласно констатују да је за предмет из члана 1. овог уговора Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности број ЈН 2/2013, те да је на основу Одлуке о избору Понуђача (број и датум ће бити накнадно унети) изабран овде Понуђач за једнократну испоруку добара Члан 3. Уговорне стране су сагласне да је уговорена количина и врсте набавке оквирна, односно планирана и да Наручилац има право на одступања од уговорених количина и врста у зависности од стварне потребе и појаве нових наслова. Уговорена вредност из члана 1. овог Уговора се не може мењати, односно остаје фиксна. Члан 4. Понуђач је у обавези да испоруку добара изврши наручиоца у року од 14 дана од склапања уговора. Понуђач се обавезује да добра испоручује на адресу Наручиоца, а без даљих и додатних трошкова Члан 5. Плаћање ће се вршити у року од 30 дана од дана испоруке добара по испостављеним фактурама.

Набавка књига , ЈН 2/13

14/36

Члан 6. Уколико Понуђач не испоручује добра на начин и у роковима одређеним у члану 3. овог Уговора, Наручилац може раскинути уговор, писменим путем са отказним роком од 30 (тридесет) дана. Члан 7. Уколико испоручена добра имају недостатака, оштећена су, Понуђач је дужан да по позиву овлашћених лица Инвеститора, недостатке отклони у року од 10 ( десет ) дана од дана позива Наручиоца за отклањање и да таква добра односно услуге не фактурише. Члан 8. Спорове из овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно, а спорове које не буду могли да реше споразумно решаваће Привредни суд у Суботици. Члан 9. Овај уговор се може мењати или раскинути само уз обострану писану сагласност уговорних страна. Члан 10. Уговор је закључен у шест истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по три примерка.

ПОНУЂАЧ ____________________

Набавка књига , ЈН 2/13

Купац Градска библиотека Суботица ___________________

15/36

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ КЊИГА НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ ЈН 2/2013

Закључен између: 1. Градска библиотека Суботица-Szabadkai Városi Könyvtár - Gradska knjižnica Subotica ( у даљем тексту: Купац) које заступа Директор Драган Роквић МБР: 08065543, ПИБ: 100849546, текући рачун: 840-120664-43 Управа за трезор, филијала Суботица 2. _____________________________________________________, ПИБ ______________, матични број __________________, текући рачун _____________________, које заступа _____________________________, у даљем тексту Понуђач, који наступа са _________________________________________________________________________________ као чланом групе/ подизвођачем. Члан 1. Предмет уговора је набавка књига, партија бр 2, у свему према понуди бр.***** од*******.г. која је саставни део уговора. Предрачунска вредност уговореног посла из чл.1. овог уговора износи ****** динара без ПДВ-а, односно ****** динара са ПДВ-ом. Члан 2. Уговорне стране сагласно констатују да је за предмет из члана 1. овог уговора Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности број ЈН 2/2013, те да је на основу Одлуке о избору Понуђача (број и датум ће бити накнадно унети) изабран овде Понуђач за једнократну испоруку добара Члан 3. Уговорне стране су сагласне да је уговорена количина и врсте набавке оквирна, односно планирана и да Инвеститор има право на одступања од уговорених количина и врста у зависности од стварне потребе и појаве нових наслова. Уговорена вредност из члана 1. овог Уговора се не може мењати, односно остаје фиксна. Члан 4. Понуђач је у обавези да испоруку добара изврши наручиоца у року од 14 дана од склапања уговора. Понуђач се обавезује да добра испоручује на адресу Наручиоца, а без даљих и додатних трошкова Члан 5. Плаћање ће се вршити у року од 30 дана од дана испоруке добара по испостављеним фактурама.

Члан 6. Уколико Понуђач не испоручује добра на начин и у роковима одређеним у члану 3. овог Уговора, Наручилац може раскинути уговор, писменим путем са отказним роком од 30 (тридесет) дана.

Набавка књига , ЈН 2/13

16/36

Члан 7. Уколико испоручена добра имају недостатака, оштећена су, Понуђач је дужан да по позиву овлашћених лица Инвеститора, недостатке отклони у року од 10 ( десет ) дана од дана позива Наручиоца за отклањање и да таква добра односно услуге не фактурише. Члан 8. Спорове из овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно, а спорове које не буду могли да реше споразумно решаваће Привредни суд у Суботици. Члан 9. Овај уговор се може мењати или раскинути само уз обострану писану сагласност уговорних страна. Члан 10. Уговор је закључен у шест истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по три примерка.

ПОНУЂАЧ ____________________

Купац Градска библиотека Суботица ___________________

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ КЊИГА НА ХРВАТСКОМ ЈЕЗИКУ ЈН 2/2013

Закључен између: 1. Градска библиотека Суботица-Szabadkai Városi Könyvtár - Gradska knjižnica Subotica ( у даљем тексту: Купац) које заступа Директор Драган Роквић МБР: 08065543, ПИБ: 100849546, текући рачун: 840-120664-43 Управа за трезор, филијала Суботица 2. _____________________________________________________, ПИБ ______________, матични број __________________, текући рачун _____________________, које заступа _____________________________, у даљем тексту Понуђач, који наступа са _________________________________________________________________________________ као чланом групе/ подизвођачем.

Набавка књига , ЈН 2/13

17/36

Члан 1. Предмет уговора је набавка књига, партија бр 3, у свему према понуди бр.***** од*******.г. која је саставни део уговора. Предрачунска вредност уговореног посла из чл.1. овог уговора износи ****** динара без ПДВ-а, односно ****** динара са ПДВ-ом. Члан 2. Уговорне стране сагласно констатују да је за предмет из члана 1. овог уговора Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности број ЈН 2/2013, те да је на основу Одлуке о избору Понуђача (број и датум ће бити накнадно унети) изабран овде Понуђач за једнократну испоруку добара Члан 3. Уговорне стране су сагласне да је уговорена количина и врсте набавке оквирна, односно планирана и да Инвеститор има право на одступања од уговорених количина и врста у зависности од стварне потребе и појаве нових наслова. Уговорена вредност из члана 1. овог Уговора се не може мењати, односно остаје фиксна. Члан 4. Понуђач је у обавези да испоруку добара изврши наручиоца у року од 14 дана од склапања уговора. Понуђач се обавезује да добра испоручује на адресу Наручиоца, а без даљих и додатних трошкова Члан 5. Плаћање ће се вршити у року од 30 дана од дана испоруке добара по испостављеним фактурама.

Члан 6. Уколико Понуђач не испоручује добра на начин и у роковима одређеним у члану 3. овог Уговора, Наручилац може раскинути уговор, писменим путем са отказним роком од 30 (тридесет) дана.

Члан 7. Уколико испоручена добра имају недостатака, оштећена су, Понуђач је дужан да по позиву овлашћених лица Наручиоца, недостатке отклони у року од 10 ( десет ) дана од дана позива Наручиоца за отклањање и да таква добра односно услуге не фактурише. Члан 8. Спорове из овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно, а спорове које не буду могли да реше споразумно решаваће Привредни суд у Суботици. Члан 9. Овај уговор се може мењати или раскинути само уз обострану писану сагласност уговорних страна. Члан 10. Уговор је закључен у шест истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по три примерка. ПОНУЂАЧ ____________________

Набавка књига , ЈН 2/13

наручилац Градска библиотека Суботица ___________________

18/36

ПРИЛОГ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ НАБАВКЕ

Напомена: - у складу са чланом 72. став 4. Закона о јавним набавкама наручилац је навео издавача односно „или одговарајуће“ да спецификација буде довољно разумљива понуђачима. Уколико понуђач нуди „или одговарајуће“ добро Наручилац захтева додатне услове у погледу квалитета понуђеног добра. Уколико понуђач у Техничкој спецификацији, Образац 10.9 уместо захтеваног типа нуди „или одговарајуће“ дужан је да достави уз понуду одговарајући доказ да добро које нуди на суштински једнак начин испуњава услов из техничке спецификације. Одговарајући доказ може бити каталошки опис књиге.

Градска библиотека Суботица Спецификација бр. 1

НАБАВКА КЊИГА ЈН 2/2013 ПАРТИЈА БР 1. КЊИГЕ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 288.871,00 ДИНАРА КО М АД А

Р. БР.

АУТОР

НАСЛОВ

ИЗДАВАЧ или одговарајуће*

1

Haled Hoseini

A planine odjeknuše

Laguna

3

2

Paulo Koeljo

Rukopis otkriven u Akri

Laguna

3

3

Vanja Bulić

Jovanovo zaveštanje

Laguna

3

4

Vuk Drašković

Tamo daleko

Laguna

3

5

Nikolas Sparks

Utočište

Laguna

2

6

Vladimir Arsenijević

Let

Laguna

3

7

Toni Morison

Solomonova pesma

Laguna

2

8

Borislav Pekić

Godine koje su pojeli sklakavci 2

Laguna

2

9

Rišel Mid

Obećanje krvi-Vampirska akademija

Laguna

2

10

Rišel Mid

Neraskidiva veza-Vampirska akademija

Laguna

2

11

Rišel Mid

Poslednja žrtva-Vampirska akademija

Laguna

2

12

David Albahari

Male priče

Čarobna knjiga

2

13

Emir Kusturica

Sto jada

Novosti

2

14

Irvin Jalom

Lečenje Šopenhauerom

Plato

2

Набавка књига , ЈН 2/13

19/36

15

Ju Nesbe

Spasitelj

2

Zvuci iz podmornice

Laguna Marija Jovanović

16

Marija Jovanović

17

Den Braun

Inferno

Solaris

2

18

Marko Šelić

Zajedno sami

VEGA MEDIA

2

19

Vedrana Rudan

U zemlji krvi I idiota

VBZ

2

20

Žarko Laušević

Druga knjiga-dnevnik jedne robije

Hipatia

2

21

Suzan Kolins

Sjaj slobode

Alnari

2

22

Suzan Kolins

Lov na vatru

Alnari

2

23

Robert Ladlam

Huverova slagalica

Vulkan

2

24

Silvija Dej

Obnažena pred tobom

Čarobna knjiga

2

25

Silvija Dej

Prepletena s tobom

Čarobna knjiga

2

26

Alis Manro

Previše sreće

Agora

2

27

Žarko Jokanović

Moj život moja istina -Jovanka Broz

Blic

2

28

Harold Robins

Veo tajni

Vulkan

2

29

Harold Robins

Sva lica izdaje

Vulkan

2

30

Biljana Srbljanović

Mali mi je ovaj grob

Samizdat B92

2

31

Brankica Stanković

Insajder, moja priča

Samizdat B92

2

32

Dejan Stojiljković

Znamenje anđela

Laguna

2

33

Mo Jen

Žabe

Laguna

2

34

Gijon Muso

Kako bih bez tebe

Vulkan

2

35

Sidni Šeldon

Anđeo tame

Vulkan

2

36

Sidni Šeldon

Gospodarica igre

Vulkan

2

37

Nora Roberts

Istinite laži

Vulkan

2

38

Nora Roberts

Brda Dakote

Vulkan

2

39

Sandra Braun

Vikend za ljubav

Vulkan

2

40

Sergej Lukjanjenko

Poslednja straža

Alnari

2

41

Sergej Lukjanjenko

Nova straža

Alnari

2

42

Brendon Sanderson

Red magle-heroj doba

Laguna

2

43

Brendon Sanderson

Red magle-poslednje carstvo

Laguna

2

44

Filipa Gregori

Ledi Rivers

Laguna

2

45

Tana Frenč

Kobno mesto

Laguna

2

46

Isidora Bjelica

Spas

Laguna

2

47

Sara Desen

Istina o večnosti

Laguna

2

48

Ken Folet

Zima sveta

Euro Giunti

2

49

Danijel Stil

Do poslednjeg daha

Euro Giunti

2

50

Santa Montefjore

Francuski baštovan

Euro Giunti

2

51

Pitakus Lor

Moć šeste

Euro Giunti

2

52

Danijel Stil

Poštuj sebe

Euro Giunti

2

53

Robert Galbrajt

Zov kukavice

Euro Giunti

2

54

Donato Karizi

Vladar iz senke

Vulkan

2

Набавка књига , ЈН 2/13

2

20/36

55

Gijon Muso

Možda nebo zna

Vulkan

2

56

Nik Vujačić

Nezaustavljiv

Vulkan

2

57

Robin Šarma

Spoznajte svoju sudbinu

Vulkan

2

58

Turistički vodič-Budimpešta

Intersistem

2

59

Turistički vodič-Prag

Intersistem

2

60

Alis Manro

Previše sreće

Agora

2

61

Ljilja Marjanović

Vodič za rođendane

2

62

Aleksandar Gatalica

Nevidljivi

Kreativni centar Zavod za udžbenike

63

Džulijen Flin

Iščezla

Laguna

2

64

Džejm Paterson

Londonski mostovi

Laguna

2

65

Porša da Kosta

Preduboko

Laguna

2

66

Dejan Stojiljković

Znamenje anđela

Laguna

2

67

Trejsi Ševalije

Poslednji begunac

Laguna

2

68

Megi O Farel

Talas vreline

Laguna

2

69

Kejt Morton

Davni san

Laguna

2

70

Den Simons

Crna brada

Laguna

2

71

Patrik Rotfus

Ime vetra

Laguna

2

72

Džon Grišam

Ulični advokat

Euro Giunti

2

73

Džejms Paterson

U najgorem slučaju

Euro Giunti

2

74

Džejm Paterson

Stani na crtu

Euro Giunti

2

75

Viktorija Hislop

Nit

Čarobna knjiga

2

76

Donato Karizi

Lovac na duše

Alnari

2

77

Salman Ruždi

Klovn Šalimar

Alnari

2

78

Lenard Koen

Omiljena igra

Geopoetika

2

79

Frederik Begdebe

Romantični egoista

Booka

2

80

Aleksandar Poter

Luda ljubav

Vulkan

2

81

Aleksandra Poter

U potrazi za Romeom

Vulkan

2

82

Stiv Beri

Afera Kolumbo

Vulkan

2

83

Stiv Beri

Venecijanska izdaja

Vulkan

2

84

Džodi Piko

Pripovedač

Dereta

2

85

Mirjana Bobić Mojsilović

Recepti za srećan život

Ganeša klub

2

86

Hening Mankel

Korak ispred

Čarobna knjiga

2

87

Amanda Kvik

Plavo je za sreću

Alnari

2

88

Stiven Šboski

Prednosti jednog marginalca

Dereta

2

89

Dr Kevin Lemar

Vaspitano dete za 5 dana

Vulkan

3

90

Edit Hed

Stajling za uspeh

Vulkan

2

91

Bruno Šimleša

Ljubavologija

Mono&Manjana

2

92

Dr Stiven Krejg

Šest muževa koje svaka žena treba...

Mono&Manjana

2

93

Stiven R. Kavi

Treća alternativa

94

Neca Jović

Kako stvarati prijatnu atmosferu...

Набавка књига , ЈН 2/13

2

2 Kreativni centar

21/36

2

95

Devid But

Uspešno čitanje I pisanje

Kreativni centar

2

96

Dragan Kuveljić

101 odgovor na 101 pitanje o tome...

Kreativni centar

2

97

Majkl Kols

Naučite da učite

Kreativni centar

2

98

Orhan Pamuk

Tiha kuća

Geopoetika

2

99

Nivoi života

Geopoetika

2

100

Džulijan Barns Todorović, Segedi,Milinković

Standardni rečnik latinsko-srpskog j.

Stylos Art

2

101

Svetislav Basara

Gnusoba

Laguna

2

102

Uglješa Šajtinac

Sasvim skromni darovi

Arhipelag

2

103

Džon Štajnbek

Istočno od raja

Mono&Manjana

2

104

Vampirski dnevnici-Lovci me... 9. deo

Čarobna knjiga

2

105

Vampirski dnevnici-Rađanje... 10. deo

Čarobna knjiga

2

106

Stiven Erikson

Sećanje na led 1. deo

Laguna

2

107

Stiven Erikson

Sećanje na led 2. deo

Laguna

2

108

Harlan Koben

Šest godina

Laguna

2

109

Dobrica Ćosić

Vreme smrti

Leo commerce

3

110

Turistički vodič-Beč

Intersistem

2

111

Turistički vodič-Barselona

2

112

Rosana Brakus

Razvoj disleksije i disgrafije

113

Den Stoval, Igor Savić

Porodična surdopedagogija: učenje...

Intersistem Zadužbina Andrević Savez gluvih i nagluvih Srbije

114

Gabrijel Garsija Markes

Sećanja na moje tužne kurve

Sezam book

2

115

Džin M. Auel

Kamena skloništa deca zemlje k. br. 5.

Leo commerce

2

116

Džin M. Auel

Zemlja oslikanih pećina deca... k. br. 6.

Leo commerce

2

117

Staniša Veličković

Interpretacije iz književnosti 1

FILD

3

118

Staniša Veličković

Interpretacije iz književnosti 2

FILD

3

119

Staniša Veličković

Interpretacije iz književnosti 3

FILD

3

120

Staniša Veličković

Interpretacije iz književnosti 4

FILD

3

121

Vukašin Stanisavljević

Prilozi nastavi književnosti 1

Nauka

3

122

Vukašin Stanisavljević

Prilozi nastavi književnosti 2

Dečje novine

3

123

Vukašin Stanisavljević

Prilozi nastavi književnosti 3

Nauka

3

124

Vukašin Stanisavljević

Prilozi nastavi književnosti 4

Nauka

3

125

Vesna Dedić Milojević

Pola duše

Dedić

2

126

Vesna Radusinović

Belo je crno

Laguna

2

127

Ubiti pticu rugalicu

Plato

2

128

Harper Li Vidoje D. Golubović, Z. Lj. N.

Beograd ispod Beograda

Službeni glasnik

1

129

Bajram Haliti

Srpsko romski rečnik

Prometej

1

130

kralj Petar II

Moj život: Memoari kralja Petra II…

1

131

Martin Aehling

Investicioni fondovi

Evro Guinti Akademska knjiga

132

Jelena Đorđević Boljanović

Menadžment znanja

Data status

1

Набавка књига , ЈН 2/13

22/36

2 2

1

133

Stenli Fišer

Ekonomija

Data status

1

134

grupa autora

Osnovi investicija

Data status

1

135

Majkl Levin

Gerila PR 2.0

Laguna

1

136

Robert Heler

Priručnik za menadžere

Profil knjiga

1

137

D.R. Gilbert

Kako unaprediti svoje pregovaračke…

Čarobna knjiga

1

138

Deana Sklar

Održavanje i popravka automobila za…

Mikro knjiga

1

139

Svetomir Arsenijević

Organska hemija

Partenon

1

140

Svetomir Arsenijević

Neorganska hemija

1

141

Živorad Čeković

Organske sinteze reakcije i metode

Partenon Zavod za udžebenike

142

Dragoslav Slović

Genetika i evolucija

1

143

Ivanka Holclajtner

Opšti kurs fizičke hemije

Pesic i sinovi Zavod za udžbenike

144

Momčilo Mihailović

Biohemija

1

145

Davor Uskoković

Vodič kroz lektiru za srednju školu

Naučna kmd Mladinska knjiga

146

Mari-Žanin Čalić

Istorija Jugoslavije u 20. veku

Clio

1

147

Maja Vukadinović

Zvezde supermarket kulture

Clio

1

148

Radovan Popović

Srpsko pisci i slikari

Službeni glasnik

1

149

Ljubica Sikimić

Dečje igre nekad I sad

Kreativni centar

1

150

Adolf Hitler

Mein Kampf

1

151

Panić Dragoljub

Farmaceutska hemija

Ekopres Zavod za udžbenike

Enciklopedija dinosaurusa sa znač...

Leo commerce

1

Enciklopedija dinosaurusa sa znač...

1

10

152 153

Majkl Benton

1

1

1

1

155

Desanka Maksimović

Detinjstvo

Vesela knjiga Mladinska knjiga Riznica lepih reči

156

Anđela Naneti

Moj deka je bio trešnja

Kreativni centar

10

157

Kosta Trifković

Izbiračica

Zavod

10

158

Džek London

Zov divljine

Delfi

3

159

Džek London

Beli očnjak

Vulkančić

3

160

Espeland Verdik

Od sutra ne odugovlačim

Kreativni centar

3

161

Rejčel Linet

Razmišljam I rešavam

Kreativni centar

3

Dinusaurologija

Vulkančić

1

154

Šta nije u redu s mojim biljkama

162

1

163

Eva Ibotson

Pas I njegov dečak

Odiseja

3

164

Roberto Markezini

Tvoj prijatelj kućni ljubimac

Odiseja

3

Andersenove bajke

JRJ

3

165 166

Megan Mekdonald

Caca faca ide na koledž

MonoM

3

167

Megan Mekdonald

Caca faca na putu oko sveta

MonoM

3

168

Simeon Marinković

Plavi zec, čudni zec, jedini na svetu

Kreativni centar

2

169

Ljubivoje Ršumović

Vidovite priče

Laguna

3

Набавка књига , ЈН 2/13

23/36

170

Vampirologija

Vulkančić

1

171

Garet Hanrahan

Tolkinov svet

Vulkančić

2

172

Filip Pulman

Aladin i čarobna lampa

Vulkančić

2

173

Disney prinzece: proširena stvarnost

Vulkančić

1

174

Priče sa sela

Vulkančić

2

175

Priče za decu od 1

Vulkančić

3

176

Priče za decu od 2

Vulkančić

3

177

Priče za decu od 3

Vulkančić

3

178

Priče za decu od 4

Vulkančić

3

179

Priče za decu od 5

Vulkančić

3

180

Dinosaurusi knjiga iskakalica

Vulkančić

1

Opasna knjiga za dečake

Vulkančić

3

182

Mali priručnik za radoznale i snalaž...

Vulkančić

3

183

Za male avanturiste

Vulkančić

3

181

Kon Igulden, Hal Igulden

184

Prunela Bat

Zvezda na jedan dan

Laguna

3

185

Prunela Bat

Princeza na terenu

Laguna

3

186

Slavica Musić, Lj. Marjanoić

303 Igre i aktivnosti za edukatore

Propolis Plus

1

187

Džon Malam

Atlas dinosaurusa

Pofil

3

188

Milenko Bodirogić

Iščezli

Orfelin

1

189

3D Bube

Vulkančić

1

190

Vulkančić

1

191

3D Dinosaurusi Olovčice sveznalice: Zagonetke o životinjama

Vulkančić

1

192

Olovčice sveznalice: Zabavne zagonetke

Vulkančić

1

193

knjižice sa lutkicom za prst

Mala žirafa

Vulkančić

1

194

knjižice sa lutkicom za prst

Polarni meda

Vulkančić

1

195

knjižice sa lutkicom za prst

Mali patak

Vulkančić

1

196

knjižice sa lutkicom za prst

Mišica Mica

Vulkančić

1

197

knjižice sa lutkicom za prst

Cica maca

Vulkančić

1

198

knjižice sa lutkicom za prst

Riba klovn

Vulkančić

1

199

knjižice sa lutkicom za prst

Kuca

Vulkančić

1

200

knjižice sa lutkicom za prst

Prasence Bolence

Vulkančić

1

201

tvrde slikovnice

Kuca

Vulkančić

1

202

tvrde slikovnice

Maca

Vulkančić

1

203

tvrde slikovnice

Pače

Vulkančić

1

204

tvrde slikovnice

Zeka

Vulkančić

1

205

tvrde slikovnice

Dođi vozi se sa nama

Vulkančić

1

206

tvrde slikovnice

Superfantastični traktor

Vulkančić

1

207

tvrde slikovnice

Tinu-ninuu stižu vatrogasci

Vulkančić

1

208

knjige iskakalice

Snežana I sedam patuljaka

Vulkančić

1

209

knjige iskakalice

Pinokio

Vulkančić

1

Набавка књига , ЈН 2/13

24/36

210

Piksi I društvance

Imam drugaricu koja je policajka

Vulkančić

1

211

Piksi I društvance

Imam drugara koji je vatrogasac

Vulkančić

1

212

Piksi I društvance

Imam drugaricu koja je veterinarka

Vulkančić

1

213

Piksi I društvance

Imam drugaricu koja je knjižarka

Vulkančić

1

214

Piksi I društvance

Imam drugara koji je vozač autobusa

Vulkančić

1

215

Piksi I društvance

Imam drugara koji je kuvar

Vulkančić

1

216

Piksi I društvance

Imam drugara koji je pilot

Vulkančić

1

217

Piksi I društvance

Imam drugaricu koja je medicinska...

Vulkančić

1

218

Piksi I društvance

Piksijeva snešna avantura

Vulkančić

1

219

Piksi I društvance

Piksijev cirkus

Vulkančić

1

220

Piksi I društvance

Zimske vragolije sa Piksijem

Vulkančić

1

221

Piksi I društvance

Indijanski vikend

Vulkančić

1

222

Piksi I društvance

Raspust na farmi ponija

Vulkančić

1

223

Piksi I društvance

Izlet sa ponijima

Vulkančić

1

224

Piksi I društvance

Prvi izlet na poniju

Vulkančić

1

225

Piksi I društvance

Mali debeli poni

Vulkančić

1

226

Piksi I društvance

Moj veliki prijatelj Vasilije

Vulkančić

1

227

Piksi I društvance

Dobrivoje I seoska olimpijada

Vulkančić

1

228

Piksi I društvance

Jeca nikud ne ide sa nepoznatima

Vulkančić

1

229

Piksi I društvance

Jeca se ne plaši mraka

Vulkančić

1

230

Piksi I društvance

I Jeca nekad ume da bude tužna

Vulkančić

1

231

Piksi I društvance

Aca noći kod Lane

Vulkančić

1

232

Piksi I društvance

Aca uči da vozi bicikl

Vulkančić

1

233

Piksi I društvance

Mali mađioničar

Vulkančić

1

234

Piksi I društvance

Kaća i nova beba

Vulkančić

1

235

Piksi I društvance

Kaća kod zubara

Vulkančić

1

236

Piksi I društvance

Kaća kod frizera

Vulkančić

1

237

Piksi I društvance

Kaća noći kod Julije

Vulkančić

1

238

Piksi I društvance

Kaća ide na izlet

Vulkančić

1

239

Piksi I društvance

Kaća se izgubila

Vulkančić

1

240

Piksi I društvance

Lana i zubić vila

Vulkančić

1

241

Piksi I društvance

Seoska domaćinstvo u dvorcu Pinkila

Vulkančić

1

242

Jasmina Petrović

Da li ste vi žaba?

Odiseja

3

243

Nenad I Slađana Perišić

Životinje na obalama

Leo commerc

1

244

Nenad I Slađana Perišić

Životinje na selu

Leo commerc

1

245

Nenad I Slađana Perišić

Životinje u šumama

Leo commerc

1

246

Simeon Marinković

Ana i Filip na reci

Kreativni centar

1

247

Simeon Marinković

Ana i Filip istražuju u šumi

Kreativni centar

1

248

Simeon Marinković

Ko se to čuje?

Kreativni centar

1

249

Dejan Aleksić

Koga se tiče kako žive priče

Kreativni centar

3

250

Nedeljko Todorović

Meteorologija

Kreativni centar

1

Набавка књига , ЈН 2/13

25/36

251

Zoran Penevski

Da pukneš od monstruma

Kreativni centar

3

252

S. Marinković, S. Marković

Veseli vrtić

Kreativni centar

1

253

Stefani Stenzbi

Veoma bučna farma

Pčelica

1

254

Katrin Vajt

Veoma bučna džungla

Pčelica

1

255

Džek Tikl

Neustrašivi dinosaurusi

Pčelica

1

256

Džek Tikl

Vesela džungla

Pčelica

1

257

Erika Džejn Voters

Zbrka u zemlji vila

Pčelica

1

258

Stiven Galbis

Zbrka mežu gusarima

Pčelica

1

259

Aksel Šefler

Zbrka na farmi

Pčelica

1

260

Ben Kort

Zbrka u džungli

Pčelica

1

261

Ent Parker

Zbrka u svemiru

Pčelica

1

262

Dženi Po

Zbrka u princezinom dvorcu

Pčelica

1

263

Robert Takarič

Školica za vitezove

Pčelica

1

264

Robert Takarič

Školica za pirate

Pčelica

1

265

Robert Takarič

Školica za zmajeve

Pčelica

1

266

Robert Takarič

Školica za princeze

Pčelica

1

267

Robert Takarič

Školica za vile

Pčelica

1

268

Robert Takarič

Školica za sirene

Pčelica

1

269

Robert Takarič

Školica za superheroje

Pčelica

1

270

Robert Takarič

Školica za sdinosauruse

Pčelica

1

271

Tanja Aleksić

Kefalica

Pčelica

1

272

Aleksandar Čotrić

Ozbiljno smešna knjiga

Pčelica

1

273

Ljubivoje Ršumović

Provale i cake

Pčelica

1

274

Goran Marković

Biseri iz školskih klupa

Pčelica

1

275

Darja Denisova

Ko šta radi?

Pčelica

1

276

Darja Denisova

Kako zvuči?

Pčelica

1

277

Darja Denisova

Moje omiljene igračke

Pčelica

1

278

Darja Denisova

Oblik i boja

Pčelica

1

279

Darja Denisova

Veseo i tužan

Pčelica

1

280

Darja Denisova

Veliki i mali

Pčelica

1

281

Darja Denisova

Jedan i mnogo

Pčelica

1

282

Darja Denisova

Ko gde živi?

Pčelica

1

283

Darja Denisova

Kućni ljubimci

Pčelica

1

284

Darja Denisova

Podeliću sa drugarima

Pčelica

1

285

Darja Denisova

Učimo o prirodi

Pčelica

1

286

Darja Denisova

Vreme i prostor

Pčelica

1

287

Darja Denisova

Brže, više, jače

Pčelica

1

288

Darja Denisova

Gde su nestali dinosaurusi?

Pčelica

1

289

Darja Denisova

Od čega se pravi?

Pčelica

1

290

Darja Denisova

Kako preći ulicu

Pčelica

1

291

Darja Denisova

Računanje, oblik, veličina

Pčelica

1

Набавка књига , ЈН 2/13

26/36

292

Darja Denisova

Rastem zdravo

Pčelica

1

293

Darja Denisova

Gde se nalazi?

Pčelica

1

294

Darja Denisova

Narodi sveta

Pčelica

1

295

Darja Denisova

Ekologija za najmlađe

Pčelica

1

296

Majkl Lorens

Povampirena guska

Odiseja

1

297

Robert Kuren

Biblio vampirio

Laguna

2

298

Robert Kuren

Priručnik o vukodlacima

Laguna

2

Набавка књига , ЈН 2/13

27/36

Градска библиотека Суботица Спецификација бр. 2

НАБАВКА КЊИГА ЈН 2/2013 ПАРТИЈА БР 2. КЊИГЕ НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 297.258,00 ДИНАРА Р. БР.

АУТОР

НАСЛОВ

ИЗДАВАЧ или одговарајуће*

КОМАД А

1

Khaled Hosseini

És a hegyek visszhangozzák

Libri Könyvkadó

1

2

Khaled Hosseini

Ezeregy tündöklő nap

Terricum Kiadó

1

3

Umberto Eco

Jegyesek

Kolibri Kiadó

1

4

Maria Angels Anglada

Auschwitzi hegedű

Libri Kiadó

1

5

Gregory Philippa

A folyók asszonya

Libri Kiadó

1

6

Gregory Philippa

A másik Boleyn lány

Palatinus Kiadó

1

7

Sophie Kinsella

Mézeshetek

Libri Kiadó

1

8

Dynamo

Semmi sem lehetetlen

Jaffa kiadó

1

9 10

Jennifer Probst Máté Gábor

Érdekházasság Szétszórt elmék (Hiperaktív gyerek)

Libri Kiadó

1

Libri Kiadó

1

11

L.J.Cohen- ATDeBenedet

Hancúrozni jó

Libri Kiadó

1

12

John Updike

Az eastwicki boszorkányok

Európa Kiadó

1

13

Frei Tamás

2015

Ulpis Ház

2

14

Diane Haeger

A rubingyűrű

PC Könyvek

1

15

F.L.James

A szürke ötven árnyalata

Ulpius Ház

2

16

F.L.James

A sötét ötven árnyalata

Ulpius Ház

2

17

Cassandra Clare

Hamuváros 2. kötet

Könyvmolyképző

1

18

Stephen King

Búra alatt 1 rész

Európa Kiadó

1

19

Stephen King

Búra alatt 2. rész

Európa Kiadó

1

20

Csernus Imre

A kiút

Jaffa kiadó

2

21

Sylvia Day

Hozzád kötve

Ulpius Ház

1

22

Sylvia Day

Melléd láncolva

Ulpius Ház

1

23

Sylvia Day

Amit csak ő akar

Ulpius Ház

1

24

Németh László

Irgalom

Kráter Műhely

8

25

Fábián Janka

A francia nő

Ulpius Ház

1

26

Fábián Janka

A német lány

Ulpius Ház

1

27

Fábián Janka

Emma lánya

Ulpius Ház

1

Набавка књига , ЈН 2/13

28/36

28

Fábián Janka

Emma fiai

Ulpius Ház

1

29

Frei Tamás

A Bankár -Milliárdos lesz

Ulpius Ház

1

30

Szilágyi Zsófia

Móricz Zsigmond

Kalligram

1

31

Gerold László

Gion Nándor

Kalligram

1

32

Klaus Mann

Mefisztó

Európa Kiadó

1

33

Margócsy István

""...a férfikor nyarában""

Kalligram

1

34

Kőrösi Zoltán

Magyarka

Kalligram

1

35

Dr. Máté Gábor

A család ereje

Libri Kiadó

1

36

Vekerdy Tamás

Jól szeretni - Tudod-e

Kulcslyuk Kiadó

2

37

Vekerdy Tamás

Érzelmi biztonság

Kulcslyuk Kiadó

1

38

Buda László

Mit üzen a tested

Kulcslyuk Kiadó

1

39

Kati Marton

Párizs-Szerelmeim története

Corvina Kiadó

1

40

Végel László

Noran Libro

1

41

Baranyai B. István

Neoplanta-avagy az Ígéret Földje Ember a forradalomban, ember a soron kívűl

Dotnet Kiadó

1

42

Bagdy Emőke

Pszichofitnessz

L'Harmattan

2

43

Gróh Ilona

Ringató-Hatvan magyar népdal

Kolibri Kiadó

1

44

József Attila

Csoszogi, az öreg suszter

Scolar Kiadó

1

45

Kiss Ottó

Móra Kiadó

1

46

Nyáry Krisztián

Szusi apó erdőt jár Így szerettek ők 2 - újabb irodalmi szerelmeskönyv

Corvina Kiadó

1

47

Jonathan Tropper

Mielőtt végleg elmegyek

Geopen Kiadó

1

48

Julie Klassen

Álruhás szerelem

General press

1

49

Egeressy Zoltán

Majd kiszellőztetsz

Kalligram Kiadó

1

50

Müller Péter

Férfiélet női sors

Kossuth Kiadó

3

51

Jimlyngvild, Karen Seneca

Európa koronahercegnéi

Akadémia Kiadó

1

52

Parti-Nagy Lajos

Rókatárgy alkonyatkor

Magvető

1

53

Kosztolányi Dezső

Kalligram Kiadó

1

54

Kristine Barnett

Pacsirta A szikra - Egy anya története a zseninevelésről

Európa Kiadó

1

55

Jean Chozen Bays

Tudatos étkezés

Ursus Libris

1

56

Fabian Lenk

A szamuráj esküje-Időtévhitek

Scolar Kiadó

1

Szent István intelmei...

EPL

1

57 58

Jorge Bucay

A találkozás útja

Európa Kiadó

1

59

David Servan-Schreiber

A rák ellen-Egy új életmód

Park Kiadó

1

60

Braskó Csaba

Múzsa

XXI. Század Kiadó

1

61

Agota Kristof

Trilógia

Cartaphilus Kiadó

1

62

Jan Fennell

Hallgassunk a kölyökre

Gold Book

3

63

Delphine De Vigan

Semmi nem áll az éjszaka útjába

Könyvmolyképző

1

64

S. Nagy Katalin

Képzőművészet és kommunikáció

Typotex

1

65

Bodó Mihály

A festészet, mint nyelvjáték

Typotex

1

66

Lackfi János-J.Kovács Judit

Százérintő

Móra Kiadó

1

Набавка књига , ЈН 2/13

29/36

67

Müller Péter Sziámi

Kicsi, nagy, középső

Ciceró Kiadó

1

68

Tasnádi Emese

Városi legendák

Messloff-Babilon

1

69

Pikler Éva

Balatoni böngésző

Kolibri Kiadó

1

70

Sarkady Mária

A cica, aki szerette a holdat

Széphalom

1

71

Böszörményi Gyula

A kutyakütyü hadművelet

Könymolyképző

3

72

Fráter Zoltán

Holnap Kiadó

1

73

Bozók Ferenc

Hét krajcár Kiadó

1

74

Rados Virág

Karinthy, a városi gerilla Kortársalgó - Beszélgetések 21. századi magyar költőkkel Inflagranti - Forrófürdő-hideg zuhany

Jaffa Kiadó

3

75

Süveges Gergő

Apaszem

Helikon Kiadó

1

76

Dr. Czeizel Endre

A magyar költőgéniuszok sorsa

Galenus

1

77

Gabi Gleichmann

A halhatatlanság elixirje

Athenaeum

1

78

Gabnai Katalin

Színházas könyv

Helikon Kiadó

1

79

Márton László

M.L., a gyilkos

Kalligram Kiadó

1

80

Paula Mclain

A párizsi feleség

Alexandra Kiadó

1

81

Jókai Anna

Éhes élet

Írók Alapítványa

1

82

Forgács József

A párkapcsolatok pszichológiája

Kairos Kiadó

1

83

Jókai Anna

Együttlét

Széphalom

1

84

Tarics Péter

(I)gazság és lehetőség között

1

85

Németi Anett

Varázskréta

Hungarovox Underground Kiadó

86

Pöltl Jánosné

Gyógynövények gyűjteménye

Kiskapu Kiadó

1

87

Alekszandr Szolzsenyicin

A Gulag szigetvilág

Európa Kiadó

1

88

Tony Parsons

Fiúkból lesznek a férfiak

Európa Kiadó

1

89

Liptai Klaudia

Az álomnő

Libri Kiadó

1

90

Schaffer Erzsébet

Káprázat az élet

Sanoma Kiadó

1

91

Szendi Gábor

A nő élete - Mit hoz a jövő

Jaffa Kiadó

1

92

Nógrádi Gábor,C.Ferenc

Kengu elrablása

Presskontakt

1

93

Andrea Erne

Repülővel utazunk-Mit? Miért?

Scolar Kiadó

1

94

T. Brezina

Boszi webnapló. Fiúk kizárva

Egmont-Hungary

4

95

Eperjes Imre

Házi borászkodás

1

96

Anne-Marie Frisque

Négy évszak az öreg tölgyön

Mezőgazda Kiadó Manó Könyvkiadó

97

Aknay Tibor

Tündéranna

Kráter Műhely

1

98

Tea Stilton

Az erdők hercegnője

4

99

Leiner Laura

A Szent Johanna gimi 1-8

Alexandra Kiadó Cicero Könyvstúdió

100

Az öreg halász és a tenger

Könyvmolyképző

10

101

Ernest Hemingway Bagdy Emőke,Szendi Gábor

Veszteségből nyereség, vereség...

Kulcslyuk Kiadó

4

102

Agatha Christie

Európa Kiadó

4

103

Buji Ferenc

A kutya se látta Harmonia universalis-az asztrológia

Kairosz

1

Набавка књига , ЈН 2/13

1

1

1

30/36

104

Hilary Mantel

Holtaknak menete

Cartaphilus Kiadó

1

105

Margaret Arnold

A vak bérgyilkos

Jelenkor

1

106

Kerkégyártó István

Rükverc

Kalligram Kiadó

1

107

Nádasdy Borbála

Ízes élet

Méry Ratio

1

108

ljudmila Ulickaja

Daniel Stein, a tolmács

Magvető Kiadó

1

109

Peter Hessler

Kína országútjain

Park Kiadó

1

110

Alan Bennett

A királynő olvas

Magvető Kiadó

1

111

Konrád György

Tűnődések a szabadságról

Európa Kiadó

1

112

John Gribbin

Schödinger macskája

Akkord Kiadó

1

113

Hal Vanghan

Egy ágyban az ellenséggel

Európa Kiadó

1

114

Sophie Hannah

Holtpont

Kossuth Kiadó

1

115

Pierre Delye

Az éhes kismanó

Genera Press

4

116

Mark Twain

Tom Sawyer

Holnap Kiadó

10

117

Fekete István

Tüskevár

Móra Kiadó

10

118

Molnár Ferenc

Pál utcai fiúk

Móra Kiadó

10

119

Móra Ferenc

Kincskereső kisködmön

Európa Kiadó

10

120

Fekete István

Vuk

Móra Kiadó

10

121

Füzesi Zsuzsa

Mondókáskönyv

Urbis Könyvkiadó

3

122

Sven Nordquist

Findusz elköltözik

General Press

3

123

Gárdonyi Géza

Egri csillagok

Európa Kiadó

5

124

Arany János

Toldi

Európa Kiadó

10

125

Fábián Janka

Emma fiai 1.rész, kisgyermekkor

Ulpius Ház

1

126

Iny Lorenz

A szajha lánya

General Press

1

127

Iny Lorenz

A hagyaték

General Press

1

128

Iny Lorenz

A várúrnő

General Press

1

129

Kimura Rei

Pillangó a szélben

Trivium Kiadó

1

130

Alice Munro

Egy jóravaló nő szerelme

Park Kiadó

1

131

Alice Munro

Mennyei boldogság

Park Kiadó

1

132

Alice Munro

Csendek, vétkek, szenvedély

Park Kiadó

1

133

Jodi Picoult

Vezeklés

Athenaeum

1

134

J.Kenner

Forró rabság

Stark

1

135

J.Kenner

Édes rabság

Stark

1

136

J.Kenner

Örök rabság

Stark

1

137

Rosamunde Pilcher

Elmúlt a nyár

Ulpius Ház

1

138

Rosamunde Pilcher

Rózsatövisek

Ulpius Ház

1

139

Rosamunde Pilcher

Viharos találkozás

Ulpius Ház

1

140

Stieg Larsson

A tetovált lány

Animus Kiadó

1

141

Stieg Larsson

A lány aki a tűzzel játszik

Animus Kiadó

1

142

Stieg Larsson

A kártyavár összedől

Animus Kiadó

1

143

Jo Nesbo

Fejvadászok

Animus Kiadó

1

144

Jo Nesbo

Csótányok

Animus Kiadó

1

Набавка књига , ЈН 2/13

31/36

145

Szalai Vivien

Drága kéj

Art Nouvean

1

146

Jean M. Auel

Átkelés a rónaságon 1-2 rész

Ulpius Ház

1

147

Jean M. Auel

A lovak völgye 2. kötet

Ulpius Ház

1

148

Jean M. Auel

A mamutvadászok I-II

1

149

Henning Mankell

Az ötödik asszony

159

Henning Mankell

A gyilkosnak nincs arca

150

Henning Mankell

A fehér nőstény oroszlán

Ulpius Ház M-érték Kiadó kft. M-érték Kiadó kft. M-érték Kiadó kft.

151

Cassandra Clare

Az angyal

Könyvmolyképző

1

152

Cassandra Clare

A herceg

Könyvmolyképző

1

153

Cassandra Clare

A pokoli szerkezetek

Könyvmolyképző

1

154

Cassandra Clare

A hercegnő

Könyvmolyképző

1

155

Karen Essex

A fáraó

General Press

1

156

Karen Essex

Kleopátra

General Press

1

157

Karen Essex

A szerelmes Drakula

General Press

1

158

Da Silva

A Moszad ügynöke és Cavaraggio

Ulpius Ház

1

159

Da Silva

A Moszad ügynöke és az európ...

Ulpius Ház

1

160

Patterson, James

Alex Cross

Alexandra Kiadó

1

161

Patterson, James

Véres olimpia

Alexandra Kiadó

1

162

Sparks, Nicholas

Vissza hozzád

General Press

1

163

Sparks, Nicholas

Menedék

General Press

1

164

Sparks, Nicholas

Az utolsó dal

General Press

1

165

Musso, Guillaume

Szerelem életre-halálra

Ulpius Ház

1

166

Sheldon, Sidney

Reggel, délben, este

IPC Könyvek kft.

1

167

Sheldon, Sidney

Istenek malmai

IPC Könyvek kft.

1

168

Phillips, Susan Elizabeth

Csillagvirág

Victona Kiadó

1

169

Phillips, Susan Elizabeth

Játék az élet

Victona Kiadó

1

170

Phillips, Susan Elizabeth

Mindent a szerelemért

Victona Kiadó

1

171

Gerritsen, Tess

A bűnös

Ulpius Ház

1

172

Gerritsen, Tess

A tanítvány

Ulpius Ház

1

173

Gerritsen, Tess

A sebész

Ulpius Ház

1

174

Gerritsen, Tess

Eltűntek

Palatinus Kiadó

1

175

King, Stephen

Minden sötét, csillag sehol

Európa Kiadó

1

176

Vass Virág

Sohaférfi

Ulpius Ház

1

177

Friederike Wilhelmi

Miért jön vissza a bumeráng?

Móra Kiadó

1

178

Rázós kalandok

Móra Kiadó

1

179

David Stewart Meg Cabot

A neveletlen hercegnő naplója 1.

Ciceró Kiadó

1

180

Meg Cabot

A neveletlen hercegnő naplója 2.

Ciceró Kiadó

1

181

Meg Cabot

A neveletlen hercegnő naplója 3.

Ciceró Kiadó

1

182

Meg Cabot

A neveletlen hercegnő n. 4 és 1/2

Ciceró Kiadó

1

Набавка књига , ЈН 2/13

1 1 1

32/36

183

Meg Cabot

A neveletlen hercegnő n. 5.

Ciceró Kiadó

1

184

Meg Cabot

A neveletlen hercegnő n. 6.

Ciceró Kiadó

1

185

Meg Cabot

A neveletlen hercegnő n. 7

Ciceró Kiadó

1

186

Meg Cabot

A neveletlen hercegnő n. 7 és 1/2

Ciceró Kiadó

1

187

Meg Cabot

A neveletlen hercegnő n. 7 és 3/4

Ciceró Kiadó

1

188

Meg Cabot

A neveletlen hercegnő n. 8.

Ciceró Kiadó

1

189

Meg Cabot

A neveletlen hercegnő n. 9.

Ciceró Kiadó

1

190

Meg Cabot

A neveletlen hercegnő n. 10

Ciceró Kiadó

1

191

Meg Cabot

Ciceró Kiadó

1

192

David Stewart

Egy igazi amerikai lány Rázós kalandok aTitanic fedélzetén

Móra Kiadó

1

193

Petőfi Sándor

János vitéz

Akkord Kiadó

10

194

Lopes Szabó Zsuzsa

A bükki füvesember nyomában

Magánkiadás

1

195

Elsebeth Egholm

Rejtett hibák

Század Kiadó

1

196

Chris Prentiss

Út a szerelemhez

Édesvíz Kiadó

1

197

Fazekas Mihály

Ludas Matyi

Osiris

198

Lopes Szabó Zsuzsa

A bükki füvesember gyógynöv...

Magánkiadás

1

199

Paulo Coelho

Az accrai kézirat

Athenaeum

4

200

F. Scott Fitzgerald

A nagy Gatsby

Európa Kiadó

3

201

Lackfi János

Milyenek a magyarok?

Helikon Kiadó

1

202

Háy János

A mélygarázs

Európa Kiadó

1

203

Erika Robuch

Hemingway lánya

Pioneer Books

1

204

Igor Janke

Hajrá, magyarok!

Rézbong

1

205

Pál Ferenc

A szorongástól az önbecsülésig...

Kulcslyuk Kiadó

1

206

Gary Chapman

Egymásra hangolva

Harmat Kiadó

1

207

Vladimir Nabokov

Baljós kanyar

Európa Kiadó

1

208

Vámos Miklós

Majdnem összes

Európa Kiadó

1

209

Meg Rosoff

Majd újra lesz nyár

Európa Kiadó

1

210

Szécsi Noémi

Gondolatolvasó

Európa Kiadó

1

211

Kate Morton

Távoli órák

Cartaphilus Kiadó

1

212

Jorge Bucay

A találkozás útja

Európa Kiadó

1

213

Geronimo Stilton

Nulla Nulla káügynök

Alexandra Kiadó

5

Набавка књига , ЈН 2/13

10

33/36

Градска библиотека Суботица Спецификација бр. 3

НАБАВКА КЊИГА ЈН 2/2013 ПАРТИЈА БР 3. КЊИГЕ НА ХРВАТСКОМ ЈЕЗИКУ ДО 288.871,00 ДИНАРА Р. БР. АУТОР

НАСЛОВ

ИЗДАВАЧ ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ*

1

Samantha Young

Dublin street- opasna žudnja

Profil Knjiga D.O.O.

3

2

Nele Neuhaus

Duboke rane

Mozaik knjiga

3

3

Patricia Cornwell

Scarpettin faktor

Algoritam

3

4

Marry Higgins- Clark

Sjenka tvog osmijeha

Profil

3

5

Marry Higgins- Clark

Srest ćemo se opet

Profil

3

6

Jo Nesbo

Snjegović

Profil knjiga D.O.O.

3

7

Jo Nesbo

Žohari

Profil Knjiga D.O.O.

3

8

Tess Geritsen

Harem mrtvih duša

Mozaik knjiga

3

9

Lars Kepler

Hipnotizer

Fraktura

3

10

Lars Kepler

Paganinijev ugovor

Fraktura

3

11

Lars Kepler

Svjedok vatre

Fraktura

3

12

Tamara Cohen

Ljubavničina osvjeta

Mozaik knjiga

3

13

Nora Roberts

Pronađen san

Profil Knjiga D.O.O.

3

14

Susan Elizabeth Phillips

Odbjegla nevjesta

Mozaik knjiga

3

15

Susan Elizabeth Phillips

Prva dama

Mozaik knjiga

3

16

Cecelia Ahern

Kao nikad u životu

Profil knjiga D.O.O.

3

17

Veronica Henry

Produženi vikend

Mozaik knjiga

3

18

Tatiana de Rosnay

Sarin ključ

Mozaik knjiga

3

19

Kerry Wilkinson

Slučaj Houdini

Mozaik knjiga

3

20

Sue Townsend

Žena koja je legla u krevet na god...

Mozaik knjiga

3

21

Dmitry Glukhovsky

Metro 2033.

Fraktura

3

22

Will Hill

Odjel 19

Znanje

3

23

Mani Gotovac

Fališ mi - prva knjiga: zima/proljeće

Profil Multimedija

3

24

Ante Tomić

Ljubav, struja, voda & telefon

Naklada Ljevak

3

25

Ante Tomić

Nisam pametan

Naklada Ljevak

3

26

Miljenko Jergović

Psi na jezeru

Naklada Ljevak

3

27

Miljenko Jergović

Transatlantic mail

(ne piše izdava?)

3

28

Miljenko Jergović

Freelander

(ne piše izdava?)

3

29

Boris Dežulović

Crveno i crno

V.B.Z.

3

30

Boris Dežulović

Zločin i kazna

V.B.Z.

3

31

Vedrana Rudan

Strah od pletenja

(ne piše izdava?)

3

Набавка књига , ЈН 2/13

КОМА ДА

34/36

32

Robert Perišić

Uvod u smiješni ples

Profil multimedija

3

33

Merita Arslani

Probudi me kada prođe

Naklada Ljevak

3

34

Mani Gotovac

Fališ mi u proljeću, u jeseni, u ljetu..

Profil Knjiga D.O.O.

3

35

Torsten Peterson

Alfabetist

Školska knjiga

3

36

Adam Johnson

Sin gospodara siročadi

Školska knjiga

3

37

Margot Berwin

Devet cvjetova žudnje

Školska knjiga

3

38

Michael Connelly

Preokret

Školska knjiga

3

39

Emma Donoghue

Soba

Školska knjiga

3

40

Franz Kafka

Proces, preobrazba i druge priče

Školska knjiga

10

41

Vjekoslava Huljić

Moja baka ima dečka

Mozaik knjiga

3

42

Vjekoslava Huljić

Moj tata je lud za mnom

Mozaik knjiga

3

43

Mirjana Mrkela

Dragi Olivere

Naklada Nika

3

44

Kestutis Kasparavičius William Joyce

Ibis grafika Meandarmedia Zagreb

3

45

Nestala slika Fantastične leteće knjige g. Morrisa...

46

Sanja Pilić

Vidimo se na fejsu!

Mozaik knjiga

3

47

Sanja Pilić

Ideš mi na živce!

Mozaik knjiga

3

48

Sanja Pilić

Što cure govore? Što dečki govore?

Mozaik knjiga

3

49

Jean Kwok

Izgubljena u prijevodu

Profil

3

50

R. L. Stine

Klub jeze

Algoritam

3

51

Anne Plichota, C. Wolf

Oksa Pollock: ŠUMA IZGUBLJENIH

Školska knjiga

3

52

Anne Plichota, C. Wolf

Oksa Pollock: SRCE DVAJU SVJET…

Školska knjiga

3

53

Amos Oz

Iznenada u dubini šume

Fraktura

3

54

Marijana Jaić

Iza oblaka

Alfa

3

55

Sanja Pilić

Hoću biti posebnaaaaa!

Mozaik knjiga

3

56

Mirta Stantić

Kako smo odrastali

Algoritam

3

57

BIRDSALL, Jeanne

Obitelj Penderwick: ljetna priča o...

Algoritam

3

58

Tove Jansson

Knjiga o ljetu

Pelago

3

59

Miro Gavran

Pokušaj zaboraviti

Mozaik knjiga

3

60

Miro Gavran

Profesorica iz snova

Mozaik knjiga

3

61

Jürg Schubiger

Kada je svijet još bio mlad

SysPrint

3

62

Emma Thompson

Dadilja McPhee i veliki prasak

Algoritam

3

63

Joel i Clement Lebeaume

Dokeo-kako rade stvari

Školska knjiga

3

3

Напомена: - у складу са чланом 72. став 4. Закона о јавним набавкама наручилац је навео издавача односно „или одговарајуће“ да спецификација буде довољно разумљива понуђачима.

Набавка књига , ЈН 2/13

35/36

Уколико понуђач нуди „или одговарајуће“ добро Наручилац захтева додатне услове у погледу квалитета понуђеног добра. Уколико понуђач у Техничкој спецификацији, Образац 10.9 уместо захтеваног типа нуди „или одговарајуће“ дужан је да достави уз понуду одговарајући доказ да добро које нуди на суштински једнак начин испуњава услов из техничке спецификације. Одговарајући доказ може бити каталошки опис књиге.

Набавка књига , ЈН 2/13

36/36