OFFICIAL GAZETTE

103 downloads 384 Views 10MB Size Report
-IDE Takashi ..... paragraph' jby the date fixed, the said share certificates .... annexed sheet is hereby requested to
ENGLISH

OFFICIAL

GOVERNMENT PRINTING

GAZETTE

BiEEAU "

EDITION

EXTRA

pr-t-^-i-/i

H-t-a mzMwmwn>

MONDAY, JUNE

7, 194/T

NOTICE Public

^

%

Notice of Screening Result (May 16-May 31, 1947)

No 8 ;

June7* 1947 Chief Secretary of the Cabinet NISHIO Suehiro 1. This table shows the screening result of the Central Public Service Screening Committee, in accordance with the provisions of the Imperial Ordinances No. 1 to No". 3 inclusive of 1947, and the Cabinet and Home Ministry Ordinauce No. 1 of the same year. 2. This table is to be most widely made public. The office of a-city, ward, town or village, shall placard,, upon receipt of this official report, the said table. This table shall be at least bulletined for a month, and it shall, upon receipt of the next official report, be replaced by a new one. The old report which is replaced, shall net be destroyed, but be bound ahd preserved at the office of the city, ward, town or village, in order that it may serve for the public perusal. 3. The questionnaire of the person who is published on this table and who has passed the screening* may be offered for the public perusal, at the office of the Central Public Service Screening Committee, of Metropolis, Region, Prefecture or City concerned. v Any one may, at his request, unrestrictedly peruse the Questionnaire as prescribed in the preceding paragraph. 4. Result: Central Public Service Screening Committee (No. 1, 2-chome, Nagata-cho, Chiyoda-ku, Tokyo Metropolis.) Number of Screened Persons : 1,431 Number of Defermined Non-Applicablea : 1,352 Public Services and Name of Persons Passed Screening Principal Cffice Holders relative to Political Parties. Nihon Kyosan to (Japan Communists Party) BOKU Ontetau ' IWAMOTO Iwao KIN Tenkal KIN Toyo JCURAHARA Korendo ' MATSUMOTO -Soichiro OKADA Bunkichi ' TAKENAKA- Tauneaaburo YAMABE Kentaxo Nihon Jxyuto (Japan Liberty- Party) 7 IIKUNI Soeataro Principal Office 'Holders of Central Government Officers .Persons relative to ttie Secretariat of the House of Representative^ mSUlZ§.WA Tetsuahirq OIKE Makoto SUZUKI Takao YAMAZAKI TakaaM Persons relative to the Cabinet FUKUNAGA Yoichiro GUNJX Kiichi HARATA Jiro HIRATA KeiicMro HGRH Keiji IGARASHX Torao IMAE&A Taoneo^ ' IRIE Toahio s ISHIGURO Shiro XTO Goro * KIMURA Gtajiro KITAMURA Tok tuaro KISHI Kuraxnatau KUDO Shosbiro KUMADA Yosbiro KUSAKABE Shigeru MACHIDA Tamotsu HAEDA Katsumi MORI Kazuki MORITA Shunauke MIURA Yoabio MURATA Yachibo NAKAHIRA Sakan NAKATA Masami NAKAYE Ittetsu NAKAJIMA Tokio OGASA Masaki OHASHI Takeo OKABE Kunio SEKO Yaauji SHIRATA TakayoshI SHIMAMOTO Toru SHIMOJIMA Hisomu SHIOHARA Tamoteu

Persons

relative

Persons relative

Persons

relative

Persons

1

relative

-

SUZUKI Shintaro YAMAMOTO Takayuki ZAITSU Yoshlbumi to the Foreign Ministry ASAKAI Koichiro H1ROSE Sadao ISONO Yuzo KIMURA Shiuoshichi MATSUDAIRA Koto " ODA Takio SHIMAZU Hisanaga TERAZAKI Hideitori TSUTSUI Kiyoahi YOSANO 'Shfeeruto the Home Ministry AKI Koichi HIRAO Masaru KATO Tomohira MUTO Katsuhiko SAITO Noboru TAKADA Akita ' UWAI Kenkichi to the Finance Ministry AICHI Kiichi FUNAYAMA Shokichi IJICHI Tatsuo ITO Hachiro KISHIMA Hideo KONO Kazuyuki MATSUZAKI Kenkichi NIQ Masayoshi OKUMURA Shigemasa SUGIYAMA Shosaku TANAKA Daizo WATANABE Takeshi YOKOYAMA Eyuichi ' YUCHI Kinjiro to the Justice Ministry ABE Hakaru ANDA Hiroyuki AOKI Taugurane FUJIHARA Suesaku FUKUI Morita GOKIJO Kakiwa HASEGAWA KiyosM ICH1KAWA Suekuma IE Tomomutsu IKE:DA Kakuji INADA Kaoru ISHIGAMI MusasM 1CAJITA Minoru KAWABE Giichi KOBAYASHI Meiden KOBAYASHI Shuichiro KINOSHITA Yoshihyoe " KOYAMA Keisaku KUNIMUNE Sakae KUROKAWA Hideo MANZAI Kikoro MATSUI Zentaro MATSUOKA SaicM

TAKAMATSU Munenoba YAMASHITA Okiie

TSUDA H-'rotaka YAMAZAKI Xansho

HACHIYA Teruo HAYASHI TomoMko KADOWAKI Suemitsu KONAGAYA Yutaka NARITA Katsushiro OKUMURA Kateuzo SHIRASU J ro TOYODA Kaoru YAMADA Hisaaari YUKI Shiroji

HAGIWARA Toru INOUE Takejiro KASE Toshikazu KUBOTA Kanichiro NISHIMURA Kumao SATO' Shintaro TATSUKE Keiichi TSUCHIYA Jim YAMAGATA Kiyoshi

EGUCHI Mitoru INOUE Seitaro KAWAI Akitomo NAGAKtJBO Toshio SHOJI Rikutaro TANAKA Naraichi YASHIMA Saburo ^

HAYASHI Keizo IWASAWA Tadayasu KIKUCHr Akira NAKAO Mitsunobu SUEMATSU Sakae UEYAMA Tetsunoeuke

AKIMOTO Naotomo HARA Kyuichiro IWAI Kazuo KATSUDA Yujiro KOKUBU Tanefumi KUSHITA Mitsuo NATSUO Toshitsugu OGURI Ginzo SAKATA Sumio TAKAHASHI Mamoru TODA Tadatoshi YAMADA Yoshimi YOSHIDA Haruji

FURUKI Ryuzo IHARA Takashi ISHIOKA Itsuro KOBAYASHI Sueo KOMATSUBARA Hisaji MATSUSHITA Tafceo NAKAZAWA Takeo OHTA Kosaku SHIR^ISHI Ajiyamaru TAKAMURA Seiji UCHIDA Tsuneo YAMAMOTOSholchi YOSHIMURA SeiicM

ABE Isamu x ARAKI TadayosM ARIYASU Kenzo FtlJITA Hachiro FUKUO Yataro HAMADA Kiyoo HORZBE Asashi ICHIMARU Yuji HMUMA Eisuke IKEDA Kuro INOUE Kaora JSHIZAKA Shuichi .KAMEZAKI Hiraitto. KAWAHARA Ichiro KOBAYASHI SMntaro KONAKA' Kintake KIUCHI Tsunenori KUBQTANI Tomoyuki KUKBTAw Masuki KXJSAKA Asanosuke MARU Saiji MATSUMOTP Soichi MIKI Harunobu

AKAGI Satoru ASHIDATE Kengo CHONO Toahiharu FUKAI Maaao FUSHIMI Masayasu HAMAYA Sanjlro HORI Tadatsttgu ICHISHIMA Seiicbi IIZUKA Tosh o IMATANI Kenichi INGUE Noboru 1WAMATSU1Saburo KATAOKA Yuicki KAWAI Kanjiro

_2'-

KAWAMATAJmichiro KOSAKA Ryosuke KUDO Shinkichi KURZOKA Zenichiro KATAYAMA Nofooru MATSUI Zenicfai MATSUNAGA SMitau MINODA Shoichi

V

y-

>

A

-f

%

x

Persons

relative

'

*fc 'Persons

relative

"Persons relative

"Persons relative

MITSUDA SeisMro MINO Masaharu MIYAMOTO' Masazo ' MORITA Toyofiro MUTO 'Shozo NAGATA -Keiichi NAGAMUNE Jim NAKAJIM.A Tokiji NAKAJIMA Susumu NAKANISHI Yoichi NAKAMURA Nohoru BUSlilKUBO YosKtsura NEMOTO Matsuo NOMURA Bunklchi OBA Juro OKAMOTO Bmejiro OGURA Kiyotsugu ONODERA Sakari OKA ToshAhiro OONO Yoshine ONO Shuaei PSHXMA Somekichi OSABE K'ingD OTAKA Michisuke OTSU TamiZQ SAKANO Chisatp SAITO^ Naokassu. SASE Masao SAITO Yuauke ' SHIBATA MotoichiSATO Hiroshi ' SHIMIZU NaosliI SHIKI SanJI SHIMOIIZAKA Masuo SHIBAGA Hirostii SUMIYASU Kunio SH1RAKATA Hajime 'TAKAGI Tsuneshichi 'TAMAI Matanojo TARUMI Katsumf TANAKA Miyoji TOSHIMITSU Akira, TOMOTA Nakajird USUl 'Daisuke TSUNODA Shunjiro YAMADA Yoshiatsu WATANABE Toshio YANAGAWA MasakatsuYAMAZAKI Kikutaro YASUMOCHI Mtchinobu YASUHIRA Masakictii. YOSHIDA Masao YONEHARA Jiro to the Education Ministry HAYASHI Denji ASQU Isoji ISHIMORI Naoto INAMURA Junicki ITO Megumu ITO Hideto KATAYAMA Shinobii KIBE -R nji KOliPO Shotaro KOOA Tsuneyoshi MATSUURA Kalchi MAKIKAWA Takanosuke NQZAKI Katsutaro NOMURA UmekicM SHUZUI Kenji SATO Harutaro TANAKA Tokuji TANAKA' Masao ' 'UEI>A'Koho , TSUJITA Chikara UKAI Teiji WAKABAYASHI Hidezo to the Agriculture and Forestry Ministry AKIMOTO Shinjiro FUJITA Iwao "HIRATSUKA 'Ekichi H1RATA Sateo ;KAMOSHITA Yutaka ISOB& Hidetoshi MIZOGUCHI Saburo HATSUNO koichi NAKANG Soji NAKAMURA.Norichika ' SAKI Yoshio SANO Kenzi TABUCHI Toshio SUmXl Kanichiro TAtiPgl Morisaburo TS'UJI Yukio ' 'VAMtSSOUCHI Shizuo^ ' YAMAZOE.lUaaktt to the Commerce 'and Industry Ministry HIRAI Tomisaburo ARAI Shigeru ^AWASUMI Michio ISHIZAKA Zengoro AKIYOSHI Miki KUBO Keijiro OCHI Minoro MURAOKA Nobukatu OZAWA Seiichi OEAMURA TakesM SUGIMOTO Nobtikazu SHISEKI Ihei TAMAKI Keizo SUZUKI Tomlziro WATANABE Makoto

to the Transportation ASHIBA Noriyuki

Ministry

ENDO Saburo ^L-

Sfc

j.-ii-

MIYAJI

Kenzo

NAGAI Tasaburo NAGOSHI Kaiji NAKAMURA Mono NAKANO Yasuo NOJIRI Osamu OBATA Kepsuke OKA Takuro OONO Shogo OOSHIMA Kyoichiro OOTSUKA Injahiko SAEKI Kenji SENSHU Tadaahi SASAKI Ryoicbi SHliTSU Seiichi SHIMO Hideo SHIRAI Chukichi TAGAYA Keiji TANABE AkJho TOKUOKA Kaztio TSUJI Sansei WATANABE Shigeru YAMAI Hiroshi YASUI Eizo YOKOTA-Maaotoshi YOSHINO Yoshikazu INADA Seisuke ITO -Gyoshiki KAGAWAKozaburo KOBAYASHI Shozo MAEDA Renichi MUROYA Kenjiro SAKURAI Motol TAKAKI Ichizo TOMIOKA Kanichi ' UENO Yoahio

GOTO KomakicM IHOUE Tsunao MATSUIKE Yoshikatsu NAKAE Toshiro OHTA Yujfro , SHIGEMASA Tsunenori ' TANABE Katsuraaaa YAMAMOTOYutaka

IRIE HirosM KOIKE Shmzo MITANI Yujchlro OKAMATSU Seitaro SAITO Daisuke SUZUKI Shigeo WADATard

FUJII

Saburo

Persons

Persons K.K.

Principal Principal

Principal Ltd.)

Principal Principal ^ Principal Principal

GOTO Kenichi HASHIMOTO' Kaiji HIGUCHI Kikuro HIRAYAMA Hajiroe HIROKAWA Kenjiro HONJO Shuichi HORIGUCHI Yoahifci IICE'DA Shoji IWAI Kiyoshi IMAIZUMI Hideo ISEKI Mitaugi INABE Genbet ITO Fumio ITO Toshiyuki KATAOKA Yusuru KIMURA Yoji KODAIRA Yoahio KOENUMA KanicM KONI5HI Keitaro KUDIBAYASHI Tomoji MIYOSHI?Takeo MIMURA Reijiro MURAKAMI Yaaunori MUSASHI Kuraji MUTSUOKA Shuzo NAGAI Saneyuki NAGAYA Cfaimune NAKAHARA Junichiro NISHIMURA EilcM NOMURA Jlichlro NUKIYAMA Daizo OBA Shinji OBATA Yasushi ' OKADA S-hinji OKADA Shulchi OKAWA Ichiro OKUBO Takeo OKUI Kenzo OMORI Yoshibumi ONOGI Toshio SATAKE TataujI SAKUR/II Kyuichi ' SEGAWA Naoichi SEKIYA Kenya SHIKAMA Kazuyuki SHIMA Hideo SH1MIZU Kichinosuke SHIMOYAMA Sadatiori SHIMOI Ichiro SUDA Kanji TAGA Sukeahijge •ETAKAI Gunichi TAKAORI Shigeau TASAKA Yaaumichi TERADA Shlnroku UDA Michitaka ' ' TSUBOTA Osamu UEDA Tokujiro YAGAMI.Minoru YAMAGUCHI Aklra YAMAGUCHI Tsutae YAZAKI Nobuyuki^ YAMAJI Hiroabi YAMAKAWA Kan YOKOI Ryoro YOSHIMURA Minoru YUYAMA KenkichI relative to the Communications Ministry AMAND Eijuro ' AMISHIMA Tsuyoahi ASADA Mprichi ENDO, Kunio GOTO. Ryuldch* HAYASHI Ichiro HIZUME Kamezo ISHIDA Wataru KASHIHARA Eiichi KOIKE Yukimaaa KOMAGATA SakujI MATSUO Shizuma MATSUOKA Zenji MURAI Aitaro MURAKAMI YoshimI NAKAYAMA Hirokichi OGASAWARA Mitsunaga OGIHARA Hiroshi OKAI Yasaburo x ONO Katsuzo SHIBA Kanroku SHINOHARA Noboru TACHIBANA Akira TANABE Tadaahi TAKAHASHI Akira TERAZAWA Kwanichi URASHIMA Kikue UTSUBO T3Xitomu YAMASHITA Yutaka YAMATO Toshio YOSHIDA Hiroya relative to Paragraph 6 of Appendix II Principal Office Holders of the Tohoku Shjnko Sharyo* (North-East Develpment Vehicles Co., Ltd.) EDA Sei FURBYA Ichiro MATSUZAWA Naiki SUHO Masayasu Office Holders of the Tohoku Shinko Sqsian K K. (Morth-East Development Fishery Co., Ltd.) HONDA Kokichi ITO Shunji Office Holders of the Tohoku Seiko K. K. (North-East Wire Manufacturing Co., Ltd.) FUJIMORI Taro FUJIMARU Ryosp MI0R4 Eitaro NISHIZAWA Futauo Qffice Holders of the Hokubu Kihaitaen Unko K. K. (North District S,team-Sail Shipping Co.*

"'V

Jt

IFUJI -l^uruichi ' ITO' Suekichi KOMATANI Mitsuo ftUROSAKI Sanichl MIYAGISHI Jujlro HQGyCHI Kihei ODA^Senjiro , OSAWA Tokujira OSfll^A Kumakichi SATO'' Yoshizo TANOMA- Ryojiro •E UM^TANI Shuzo^ YAMANAKA Shigeki Office Holders of the Akita Moicko K. K. (Akita^ Wood Work Co., Ltd.) NAGASAKI Gennoauke OMI Saemon " OGAWA Tokusuke Office Holders of the Tohoku Seiki K. K. (North-East Precise Instrument Co., Ltd.) SATO' Heizo * KUMOMI Takezo , AIZAWA Masatoshi TAKAHASHI Kiroku. SUGAHARA Mangoro Office Holders of the Tohoku Shinko Gomu K. K. (North-East Development Gum Co,, Ltd.) OTAKI Takeaaburo YUKOTA Giichi Office Holders of the Iwaki Seiaakttahd (Iwaki Engineering; Works Co., Ltd.) AKAWA Shogo KASAI Kiyomi KMtJRA Shingo

_-4-

^

Principal

Principal >jPrincipal Principal Ltd.) Principal Industry , ' Principal

^f

Principal ^

* Principal

Principal Principal Principal Ltd.)

^

t

*^ ,.

Principal

Principal Co.,Ltd.)

y

Principal Principal

*

HORIGOME Ken-ichi SAITO Magosaburo Office Holders of the Tohoku Shinko "Bsntonaite" Kogyo K. K. (North-East "Bentoaite Co., Ltd.") i - t ' * ' HATT^RI Takatake * Office Holders of the Tohoku Go-ban K. K. (North-East Veneer Co;,, Ltd.) KURf Pusaji. UCHIYAMA Toranosuke TANAKA Keim PUJITA Yoshio HIRANO. Zenjiro •E Office Holders Of the Tohoku Yogyo It K- (North-East Ceramic Industry Co., Ltd.) •EKURODA Shozo MIURA Shigetaro KOBAYASHI C'hlkara \ YAMAGUCHI Iseji OGASAWARA,Mitsunao Office Holders of the Nihon Jutan K. K. (Japan Carpet Co., Ltd.) SANO' Naokimi. OKA, Kichisauke , YONESAWA Tokuo HAKOZAKI Keisuke KAWAMURA Tomishige NAKAMU&A Jinsuke ENDO Yasuo " TAKAHASHI Yonosuke MiURA Kinzo KIKUCHI Kenichiro •E Office Holders of the Aomori Zosan Tekkojo (Aomorl Ship-Building Iron Works Co.y Ltd.) KODATE Tamotsu Office Holders of-the Toko Kensetsu K. K. (Toko Construction Co., Ltd.) UNNO Matsuo ARITA Naosuke Office Holders of the Tohoku Nosan Kako K."K. (North-East Asecutural Product Process Co

NAKAMURA Koji SATO Kotaro. OBIYA Kojiro KUBOYAMA Madeka Principal Office Holders of the Kohoku Saitan K. K. (Rohoku Coal Mining Co., Ltd.) ITO Yasutaro Principal Office Holders -of the Kesenuma Nainen Kikai Seisaku Sho K. K. (Keseiiuma Internal Combustion Engineer Works vCo., Ltd.) SAITO Byusuke CHIBA Bunzo ' JINMA Uzo FUJIMURA Toahiteru. l , < Principal Office Holders of the Kitanihon Sangyo K. K; (North Japan Industry Co., Ltd.) NISHIMURA Nobuo , SUGAYA Yoshio 'YAMANOJO Kanbei Principal Office Holders of the Tohoku Noki K. K. (North-East Agricultural Machine Co,, Ltd.) > SAKAMOTO.-Kyuaaemon TAKAHASHI Kenjuro KATO Iwao '' ^

jk. -

'

Office Holders of the Iwate Kogyo K. K. (Iwate Industry Co., Ltd.) IMAI Shozaburo HX;.ANO Toralzo ' FUKUKAWA Kteaburo NOMA Takamichi RIMATA Kunpei' Office Holders of the Tohoku Dokku K. K. (North-East Dock Co., Ltd.) NAKAMURA Kazuo SASAKI Kintaro ' HATSUKI Kasunao ~HAGANA Soichlro YOSHII Momomaro Office Holdars of the Iwata Saitan K. K. (I^ate Coalmining Co., Ltd.) - KOREKO Yasuzo KUDO Hachiro , KASA! Kenzaburo Office Holders of tho Tohoku Kikai Seiaakusho K. K. (North-East Machinery Works Co.,

' Principal Peraons

ARAKI Kokichi Office Holders of the Yamagata IMOKAWA Yuichi ITO' Ichiro /Office ' Holders of the "

TAEAHA Tadasu Sangyo K. K. (Yaxnagata IMOKAWA Totaro

"

Industry Co.., Ltd.) ' IMAI Taiji

,. Tohoku

Keicho-seki

Kogyo ,.

K. K. (North-East

Silice-Feldspar

'•E•E

Mining

'*

'SATO tadasuke NISHIMA Masa'ahi NISHIZAKA Kenzaburo , HORIE Shigeo Office Holders of the MIyagi Kinkai Gyogyo -K.'K. (Miyagi Inshore'Fishing Co., Ltd.) ' SUGAHARA Shonosuke KOMATSXJ Shohei SUZUKI Einatsu IIZUKA Kinichi _ ASANO Gentaro ITAMI 'Eisaburo Office Holders of the Teikoku Kinzoku Kogyo K. K. (Imperial Metal Industry Co., Ltd.) NIITSUMA IchftoMIYAZAKI Shigematsu KANEYOSHI Sbtsu Office Holders of the Dowa Kogyo K. K. (Dowa Mining Co., Ltd.) t KURUSHIMA Shuzaburo relative to Paragraph 7 of Appendix II Principal Office Holders of the Nihon Shintan K. K

-5-

Principal Principal Persons

' AOMORI Tadao YAMASHITA Matasaburo Holders of the Nihon Jochugiku Kogyo Tosei Kumiai YAMAGUCHI Magokazu Office Holders of the Nihon Hiryo K. K* HOJOMichio ' relative to Paragraph 8 of Appendix II Principal Office Holders Office

(Ship-Building

Principal Principal

Principal .Principal Principal Principal Principal Principal Persons (Kinshu Priacioal

"F ederation) YOSKIDA Yoshio NAKAJIMA Takao JITSU Toshio ( WATANABE Jiro Office Holders of the Nihon Kaiun NAKANISfil letaro Office Holders of the Bengoshi Kai KOBAYASHI Hanshiro KUI^OKAWA Shinsaku Office Holders of the Nihon Kyoiku 1 WAKIMOTO Suiho Office Holders of the Nihon Kogyo MIYAJIMA Seijiro Office Holders of the Keizai Dantai

Principal Principal

(Lawyers Association) UENa Shuauke YAMAWAKI Masao Kai (Japan Education Kurabu (Jaban

ENONAMI Takeo to Paragrah ll of Apeendix

relative

II Principal

Principal Principal Principal Principal Principal Principal

Society)

TASAKA Kalso Association) Club) Entitions

Federation}

Office Holders

Co., Ltd.) AKIYAMA Tomiyoahi ISHlWA Hakuzo. HIROSE Yoshiharu HAMADA Shiro * Office Holders of the Nihon Koshuha Jukogyo K. K. (Japan

of

the Kinshu

Society)

Parupu

K. K.

j

INENAGA Tetsujiro? High

Cicle

Heavy Industry

Co.,

'

SUNADA Shiro v TAKE.CHI Iwao Office Holders of the Ishiwara Sangyo K. K/(Ishiwara Industry UEDA Akinao KIMU.RA Noboru Office Holders of' the Taiwan Denryoku K. K. (Taiwan Electric YAMAMOTO Itaru TAKIGUCHI Rikuzo Office Holders-of the Mosait Tekko Kaihatau 3K. K. (Mozan

KIJBOTA Co., Ltd.)

Mitsuro

Power Co., Ltd.) MASUTANI Yu Iron Mine Development

Co.^

'.

jMfATSTJMURA Tokiji " ^ Office Holders of the Chuka Tabako K* K. (China' Tobacco Co., Ltd.) TAKEMOTO Yoshimi Office Holders of the Onoda Sementb K. K. (Onoda Cement Co.> Ltd.) 1SHIBAYASHI Tomioahin " Office Holders of the Ojiseishi K. K. (Oji Paper Manufacturing Co., Ltd..) TANABE Takeji ^ ^ Office Holders of the Tokyo Shibaura Denki K. K. (Tokyo"Shibaura Electric Co., Ltd.) KAJIYAMA Hideo ' Office Holders of the Toyo Koatsu Kogyo K- K. (Oriental High Pressure Industry_ Co., Ltd.) NAKAHARA Hayata Office Holders of the Mitsui Keikinzoku ^HARADA Shinsaku Cffice Holders of the Nomura Toindo

K. K. (Miteui Shokuaan

Light

Metal

K. K. (Nomura

Co., Ltd.)

Eeat1 Indies

Co., Ltd.) •E Principal

Kai

Pulp

Ltd.)

Principal

Rengo

UMEMURA Ei URABE Goro MUTCYoshikazu

Industrial

Rengo Kai (Economic

Zosen

KATAOKA Naomasa Office Holders of the Chuo Suisangyo Kai (Central Fishery Industry Association) MARUKAWAHisatoshi Office Holders of the Chuo Baji Kai (Central Horse 'Association) TSUBOYAMA Tokuya' ' l * Office Holders of the Nippon Koun Chuo'-Kai (Japan Central Harbour Transportation

Ltd.)

Principal

NAMURA Gen TAKEBE Ryosai YOKOO Ryu l HAMAKE Kiahitaro Kyokai (Japan Shipping

of the

ORITA Arlyoshi Office Holders of the Kanto Haiden HOSOKAWA Takashi

K. K. (Kanto

Electric

Supply

Co., Ltd.)

Colnial

Products

Principal

Office Holders of the Tachlkawa Hikoki K. K. (Tachikawa Airplane Co., Ltd.) GOTO K020 Principal Qffice Holders of the Asahi Keikinzoku K, K. (Asahi Light Metal Co., Ltd.) SHINOMIYA YakicM Principal Office Holders of the Manshu Toyo Bosekl K. K. (Manchuria Oriental Spinning Co.r Ltd-) MATS0MORI Shigero Persona relative to Paragraph 13 of Appendix II Principal Office Holders of the Tokai Ginko (Tokai Bank) NAKTTA Yonezo Successful Candidates for Membership of Metropolitan, District or Prefectural Assembly Tokyo

Prof,

Kyoto

Pref.

'

v

AOKI Yaauzo

'

-

KAMEYAMA Shln-ichi ^

'

KANEDA Yaezo