Vampire: The Masquerade 20th Aniversary Character Sheet

506 downloads 1607 Views 2MB Size Report
THE MASQUERADE. 20TH ANNIVERSARY EDITION. 20TH ANNIVERSARY EDITION. 20TH ANNIVERSARY EDITION. 20TH ANNIVERSARY EDITION.
Talents

2 0 TH

A NNIVERSARY

EDITION

THE MASQUERADE Name: Player: Chronicle:

Nature: Demeanor: Concept:

Physical

Strength ___________ OOOOO Dexterity __________ OOOOO Stamina ___________OOOOO

Talents

Alertness__________ OOOOO Athletics___________ OOOOO Awareness__________ OOOOO Brawl_____________ OOOOO Empathy___________ OOOOO Expression_________ OOOOO Intimidation________ OOOOO Leadership_________ OOOOO Streetwise__________ OOOOO Subterfuge_________ OOOOO

_________________OOOOO Disciplines

_________________OOOOO _________________OOOOO _________________OOOOO _________________OOOOO _________________OOOOO _________________OOOOO _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________

Clan: Generation: Sire:

Attributes Social

Charisma__________ OOOOO Manipulation_______ OOOOO Appearance_________ OOOOO

Abilities Skills

Animal Ken________ OOOOO Crafts_____________OOOOO Drive_____________ OOOOO Etiquette__________ OOOOO Firearms___________ OOOOO Larceny___________ OOOOO Melee_____________OOOOO Performance________ OOOOO Stealth____________ OOOOO Survival___________ OOOOO

_________________OOOOO

Advantages Backgrounds

_________________OOOOO _________________OOOOO _________________OOOOO _________________OOOOO _________________OOOOO _________________OOOOO Humanity/Path

__________________

OOOOOOOOOO

Bearing:___________(

)

Willpower

OOOOOOOOOO ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Blood Pool

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Mental

Perception_________ OOOOO Intelligence_________ OOOOO Wits______________ OOOOO

Knowledges

Academics_________ OOOOO Computer__________ OOOOO Finance___________ OOOOO Investigation________ OOOOO Law______________ OOOOO Medicine__________ OOOOO Occult____________ OOOOO Politics____________ OOOOO Science____________ OOOOO Technology_________ OOOOO

_________________OOOOO Virtues

Conscience/Conviction__OOOOO Self-Control/Instinct___OOOOO Courage___________OOOOO

Health Bruised Hurt Injured Wounded Mauled Crippled Incapacitated

-1 -1 -2 -2 -5

Weakness Experience

Blood Per Turn:_____

Attributes: 7/5/3 • Abilities:13/9/5 • Disciplines:3 • Backgrounds:5 • Virtues:7 • Freebie Points:15 (7/5/2/1)

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

2 0 TH

A NNIVERSARY

EDITION

THE MASQUERADE

Merits & Flaws Merit

_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________

Type

__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________

Cost

______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

Flaw

_________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________

Other Traits

_________________ OOOOO _________________ OOOOO _________________ OOOOO _________________ OOOOO

_________________ OOOOO _________________ OOOOO _________________ OOOOO _________________ OOOOO

Type

__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________

Bonus

______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

_________________ OOOOO _________________ OOOOO _________________ OOOOO _________________ OOOOO

Rituals

Paths

Name

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

Level

_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______

_____________________________ OOOOO _____________________________ OOOOO _____________________________ OOOOO _____________________________ OOOOO _____________________________ OOOOO _____________________________ OOOOO _____________________________ OOOOO _____________________________ OOOOO

Experience

Derangements

Total:_______________________________ Total Spent:__________________________ Spent On:

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

Combat Weapon/Attack

Diff.

Damage

Range

Rate

Clip

Conceal

Armor Class:_________________ Rating:________________ Penalty:_______________ Description:

_____________________ _____________________ _____________________

2 0 TH

A NNIVERSARY

EDITION

THE MASQUERADE

Expanded Backgrounds Allies

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Contacts

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Fame

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Herd

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Influence

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

Mentor

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Resources

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Retainers

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Status

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Other(________________) ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

Possessions Gear(Carried)

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Feeding Grounds

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

Equipment(Owned)

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Vehicles

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

Blood Bonds/Vinculi Bound To

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

Rating

_______ _______ _______ _______

Bound To

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

Rating

_______ _______ _______ _______

Havens Location

________________________ ________________________ ________________________ ________________________

Description

________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________

2 0 TH

A NNIVERSARY

EDITION

THE MASQUERADE

History Prelude

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Goals

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Description Age:______________________ Apparent Age:_______________ Date of Birth:_______________ R.I.P:______________________ Hair:______________________ Eyes:______________________ Race:______________________ Nationality:_________________ Height:____________________ Weight:____________________ Sex:______________________

______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________

Visuals Coterie Chart

Character Sketch