(INTAN) PENULISAN MEMO BERKUALITI

400 downloads 567200 Views 1MB Size Report
5.3 :M.enyemak. 4. Lamyiran: Contoh :Memo 1. 5. Contoh :Memo 2 ... Semua keputusan yang telah dibuat dalam mesyuarat hari ini hendaklah diambil tindakan ...

Institut Tadbiran Awam Negara

(INTAN)

Nota

PENULISAN MEMO BERKUALITI

Pusat Komunikasi dan Pembangunan Latihan (KOMUNIKASI)

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)

Kampus Utama J alan Bukit Kiara, 50480 Kuala Lumpur

Jabatan Perkhidmatan Awam Maalaysia

PT:NU£IS.:A:N :MT:M.O ~T'RXl1:ALI'I1 Xandu7I(Jan

_

1.0

Pengenafan

1

2.0

'Bentuk. :M.emo 2.1 :Memo 'Bentufi 'Borang 2.2 :Memo 'Bentufi Tervuka

1

1

3·0

'Bahasa :M.emo

3

4·0

Xaeefafi Penu(isan :Memo

4

5.0

Lar1£Jfi.afi Menuas :Memo 5.1 :Merancane 5.2 :M.enu{is 5.3 :M.enyemak.

Lamyiran: Contoh :Memo 1 Contoh :Memo 2

DAN (DBP-INTAN) Nota Menw Berkua/iti INTAN Kampus Utama Bukit KiIlra, Kuala Lumpur

2

4

4

4

4

5

6

.)

Tajuk:

Penulisan Memo Berkualiti

Anjuran:

INTAN - Pusat Komunikasi dan Pembangunan Latihan (KOMUNIKASI) Kampus Utama Bukit Kiara, Kuala Lumpur

MEMO BERKUALm

1.0 Pengenalan Memo merupakan singkatan perkataan 'memorandum' yang bermaksud catatan atau peringatan. Memo juga merupakan sejenis surat. Ada sesetengah individu atau pegawai yang membuat tangggapan negative terhadap memo. Apabila seseorang menerima memo, ia menggangap telah melakukan suatu kesalahan. Hal ini merupakan satu tanggapan yang salah. Sebenarnya memo juga berperanan seperti surat tetapi biasanya digunakan untuk dalam jabatannya sendiri. Misalnya, jabatan hendak menyampaikan sesuatu maklumat atau panggilan bolehlah disampaikan dengan menggunakan memo.

2.0 Bentuk Memo Dari segi kaedah penulisannya, tidak terikat dengan sesuatu bentuk yang tertentu seperti surat rasmi. Memo boleh ditulis dalam bentuk borang dan boleh juga dalam bentuk surat. Hal ini terpulanglah kepada jabatan masing-masing. Pada umumnya, memo ini boleh dibahagikan kepada dua bentuk iaitu bentuk borang dan bentuk terbuka.

2.1 Memo Bentuk Borang Memo jenis ini semua tajuk dan maklumat yang diperlukan telah dicatat dalam borang. Penulis hanyak perlu, sarna ada mengisi atau menandakan sahaja pada ruang yang telah disediakan. Di samping itu, disediakan juga ruang kosong untuk catatan tambahan jika perlu. Contoh:

DAN (DBP-INTAN) Nota Kut'Sus: pt!VLulisavt Ivtbuo &r!euaLitt INTAN Kampus u.tanw Bu!eit Kiara, KuaLa Luw-pur.

1

M EM 0

,

Keoada: - - - - - - - " _ . _ . _ - _ . Darioada Untuk kelulusan Untuk makluman Untuk oandanaan Untuk difaill