Pendidikan Islam Q&A

49 downloads 254148 Views 1MB Size Report
(iii) Nyatakan dua contoh ujian yang berkaitan dengan perasaan takut. [2 markah ]. [2 markah] ... (i) Mengapakah para nabi dan rasul perlu bersifat maksum? [2 markah] ..... III Setiap ucapan, perbuatan, pengakuan dan sifat-sifat yang. [2 markahi .... sebagai contoh teladan kepada manusia dalam semua aspek kehidupan ...
www.papercollection.wordpress.com SULIT

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011

45/1

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN3 Kertas 1 Ogos 2jam

Dna jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.

Kertas soalan ini mengandungi dna bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.

2.

Jawab satu soalan daripada Bahagian A dan semua soalan daripada Bahagian B.

3.

Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas jawapan yang disediakan. Sekiranya ruang dalam kertas jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan. Kertas jawapan hendaklah diikat dan dihantar pada akhir peperiksaan.

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak. [Lihat halaman sebelah 45/1

© 2011 Hak Cipta labatan Pelajaran Negeri lohor

SULIT

www.papercollection.wordpress.com 2

SULIT

45/1

BahagianA [20 markah] Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.

• 1

(a)

Firman Allah SWT:

Ayat di atas menjelaskan bentuk-bentuk ujian Allah SWT ke atas manusia. [2 markah]

(ii) Jelaskan ciri orang yang sentiasa bersifat sabar. (iii) Nyatakan dua contoh ujian yang berkaitan dengan perasaan takut.

[2 markah] [2 markah]

(iv) Terangkan dua hikmah Allah SWT menguji manusia dengan pelbagai ujian. [4 markah]

45/1 @2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri lahar

SULIT

www.papercollection.wordpress.com . 3

SULIT (b)

45/1

Sabda Rasulullah SAW:

Hadis eli atas menerangkan amalan-amalan mukmin yang cemerlang.

Berdasarkan hadis di atas,

(i) Nyatakan dna amalan mukmin cemerlang selain membaca al-Quran.

[2 markah]

(ii) Al-Quran akan menjadi pembela terhadap orang yang melaksanakan amalan yang sesuai dengan tuntutan pada hari akhirat. Jelaskan dna amalan yang mendapat pembelaan al-Quran. [4 markah]

(c)

Tulis petikan di bawah menggunakan tulisan jawi.

Adnan mengawal dengan penuh amanah dan jujur mengikut garis panduan yang telah diberikan oleh Ustaz Yaakob Gum Penasihat Persatuan Pengakap.

[4markah]

[Lihat halaman sebelah

45/1 2011 Hak Cipta Iabatan.Pelajaran.Negeri lohor

SULIT

www.papercollection.wordpress.com 45/1

SULIT 2

(a)

Firman Allah SWT:

Ayat di atas menjelaskan nikmat anugerah Allah SWT terhadap manusia.

[2markahl

(ii) Nyatakan dua nikmat kurniaan Allah swr kepada manusia selain mata. [2 markah]

(iii) Bagaimanakah cara anda menggunakan nikmat mata untuk memperoleh hidayah Allah SWT. [2 markah] (iv) Jelaskan dua contoh penyalahgunaan nikmat Allah swr dalam kalangan remaja. [4markah] (b)

Sabda Rasulullah SAW:

Hadis di atas menjelaskan dua sumber utama ajaran Islam, iaitu al-Quran dan Hadis.

(i)

Apakah maksud Hadis?

[2markah]

(ii) Jelaskan dua akibat mempersendakan al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. [4 markah]

45/1

© 2011 Hak Cipta labatan Pelajaran Negeri Johor

SULIT

www.papercollection.wordpress.com 5

SULIT (c)

45/1

Tulis petikan di bawah menggunakan tulisan jawi,

AI-Quran adalah panduan hidup yang lengkap kepada manusia. Orang yang mengamalkan ajaran al-Quran akan mendapat kejayaan hidup eli dunia dan eli akhirat.

[4markah]

I [Lihat halaman sebelah 45/1 © 201J lJak Cipta Jobatan Peiajoran Negeri lahar

SULIT

www.papercollection.wordpress.com 6

SULIT

45/1

Bahagian B [80 markah]

Jawab semua soalan.

3

(a)

I

Kejadian manusia menunjukkan kewujudan dan kekuasaan Allah SWT.

(i) Nyatakan dua contoh yang membuktikan kewujudan Allah SWT selain kejadian manusia, [2 markah]

j

(ii) Jelaskan cara menghargai nikmat kejadian alam ini.

(b)

(c)

(i) Kemukakan dua bukti Allah swr bersifat Maha Pemurah.

[2markah]

[4markah] ­

(ii)

Jelaskan dua perbezaan antara sifat ar-Rahman dengan ar-Rahim.

[4markah]

(iii)

Jelaskan kesan beriman kepada Allah SWT yang bersifat ar-Rahim.

[2markah]

(i) Mengapakah para nabi dan rasul perlu bersifat maksum?

[2 markah]

Soalan 3 (c) (ii) dan Soalan J (c) (iii)

Jadual 1 di bawah berkaitan dengan mukjizat rasul.

Contoh Mukjizat

Rasul X

Nabi Isa alaihissalam

y

Tidak hangus dibakar api

Menyembuh penyakit sopak dan buta

. Terselamat daripada penn ikan nun (paus)

Jaduall

(ii) Tulis jawapan bagi X dan Y. (iii) Nyatakan jenis mukjizat yang terdapat dalamjadual di atas.

45/1 @201111ak Cipta Jobatan Peiajaran. Negeri Johor

[2markah]

[2 markah]

SULIT

www.papercollection.wordpress.com . 7

SULIT 4

(a)

45/1

Finnan Allah SWT:

Ayat di atas menerangkan tentang kewajipan solat Jumaat bagi lelaki yang cukup syaratnya.

[2markah]

(i) Nyatakan dua syarat wajib solat Jumaat,

(ii) Jelaskan sebab yang mengharuskan seseorang meninggalkan solat Jumaat selain daripada sakit. [2 markah] (iii)

(b)

[2 markah]

Apakah hikmah solat Jumaat?

Solat Hari Raya merupakan solat sunat yang dituntut bagi umat Islam. (i) Nyatakan dua amalan sunat yang dilakukan sebelum menunaikan solat sunat hari raya. [2 markah]

(ii) Jelaskan dua perbezaan antara solat sunat hari raya dengan solat Jumaat. [4 markah] (c)

Cukup haul adalah salah satu syarat wajib zakat harta. (i) Apakah maksud cukup haul?

[2 markah]

[Lihathalaman sebelah 45/1

(tJ 2011

Hak Cipta Jabatan. Pelajaran Negeri Iohor

SULIT

www.papercollection.wordpress.com 8

SULIT (ii)

45/1

Jadual 2 di bawah berkaitan dengan golongan yang berhak menerima zakat.

Golongan Ya1l2 Berhak Menerima Zakat 1.

Fakir

2.

Miskin

3.

X

4.

Y

5.

Orang yang berhutang di jalan Allah SWT

6.

Ibnu Sabil

Jadual2 Tulis jawapan bagi X dan Y.

[2 markah]

Soalan 4 (d) (i) hingga Soalan 4 (d) (iv)

Sunat

_ _ _ _ _.l...­

Makruh

--'--

Haram

Sah

I Tidak sah I

Jadual3 (d)

Berdasarkan Jadual 3 di atas, nyatakan hukum bagi situasi berikut: (i) (ii)

Farhana berwuduk sambil bercakap dengan adiknya.

[1 markah]

Cik Alia berwuduk sebelum mandi wajib.

[1 markah]

(iii)

Encik Zabidi menyamak kulit binatang dengan menggunakan kapur sireh. [1 markah]

(iv)

Haji Alunad menunaikan solat Asar dengan menggunakan tayammum solat Zohor. [1 markah]

45/1 @2011 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor

SULIT

www.papercollection.wordpress.com 9

SULIT 5

(a)

45/1

Nabi Muhanunad SAW berasal daripada keturunan bangsawan Quraisy. [2 markah]

(i) Bilakah Rasulullah SAW dilahirkan?

(ii) Namakan dua orang yang bertanggungjawab menjaga Rasulullah.SAW setelah kewafatan ibu bapanya. [2 markah] (iii) Nyatakan dua strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW semasa di Mekah. [2 markah] (iv) Jelaskan kesan positif Pembukaan Kota Mekah yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. [2 markah] (b)

Abu Hurairah radiallahuanhu merupakan periwayat hadis yang terkenal, (i) Mengapakah beliau digelar Abu Hurairah? (ii)

Nyatakan dua sifat peribadi beliau.

[2markah] [2markah]

(iii) Bagaimanakah anda mencontohi sifat ketekunan dan ketabahan Abu Hurairah radiallahuanhu dalam menuntut ilmu? [2 markah]

[Lihat halaman sebelah 45/1 © 2011 Hal< Cipta Jabatan Pelajaran. Negeri Johor

SULIT

www.papercollection.wordpress.com 10

SULIT

45/1

Soalan 5 (c) (i) dan Soalan5 (c) (li)

...

J

0'

J

0~

wl~

J

J ...

J~

o

~"J

1~lj

"

J

"J

o~~1

~ "

~

""

Jadual4 (c)

lsi tempat kosong di bawah dengan jawapan yang diberikan dalam Jadual 4 di atas. Anda dikehendaki menulis huruf dan jawapan sahaja. (i)

." :" "" bilT . .. ~

~~

'I

J

~-d81

,.~

81" 8" (P) .~;. ·u·· ..····· (R)

···u

,,~

kj

(Q)

Wj ~

.

[3 markah] (ii)

.

(S)

~

(T)

(U)

m Q "-" -~

.

(10 : ~I ~).r")

[3 markah]

45/1 (rJ201J Hale Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor

SULIT

www.papercollection.wordpress.com SULIT 6

(a)

45/1 Kita dituntut menjaga hubungan baik dan berbakti kepada keluarga. (i) Apakah maksud keluarga? (ii) (iii)

(b)

[2 markah]

Nyatakan kebaikan menjaga adab bergaul dengan keluarga.

[2 markah]

lelaskan dna amalan yang menyalahi adab bergaul dengan keluarga.

[4 markah]

Islam telah menggariskan adab-adab yang perIu dijaga untuk menjamin kehormatan masjid dan surau. (i) Nyatakan dna adab semasa berada eli dalam masjid atau surau.

[2 markah]

(ii) 1elaskan dna akibat amalan negatif yang dilakukan di dalam masjid atau surau. [4 markah] Soalan 6 (c) (i) dan Soalan 6 (c) (ii) berdasarkan Gambar 1.

Gambar 1 Encik Mohsin sedang melayan tetamu yang berknnjung ke rnmahnya. (c)

(i) Apakah hukum melayan tetamu? (ii)

Terangkan dna adab melayan tetamu yang ditetapkan dalam Islam.

[2 markah] [4 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

45/1 ttJ2011 Hal< Cipta Iabatan. Pelajaran.Negeri Johor

SULIT

www.papercollection.wordpress.com

SLU T

H RATAN PELAJA RAN NEGERI JORon

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIA N l'vlENENGAH RENDAH 2011

45/1

PEXOIDIKAN ISLAM TL\' GKATAN 3 Kert a v I

Ogo,

2 j am

Dua jDIJI

PE!'\DIDJK Al" ISLAM

Ru t"'" 1

PERAT URA l" 1'F.f\IARKAHAN

CK rUK KEGUKAAI'\' I'EMERIKSA SAIlAlA.

PERAT URAN pemnr knheu lnl SeLlT d en Hak Cipla Fahutu n Pclcja nltl Ke:;eri lohor. Kegunuauuya khusus untu k pemcr lksa yang berkenaan sah eja. Sebarang muklumut dnln m peraturan pemarkuhan ini tlduk boleh dimaklum k:m kcpnda scslapa, Peraturun pernnrkahan In! udak buleh d lkclna r ke u da lam upa-apa juu hent uk penultsau Ibn pcrcetak nn.

[Llh at halaruan wlJd ..h

Sl 'LIJ

! •

www.papercollection.wordpress.com SULIT

1

(a)

2

(i)

Maksud kalimah:

= perasaan takut I takut 2 isi X l m [2 markahs

~",r.!..~JT = orang yang sabar ~

(ii)

(iii)

Cirl orang sentiasa bersifat sabar: ill menahan perasaan marah ,.. mengawal nafsu ill tenang dalam menyelesaikan masalah " sentiasa menginguti Allah SWT '" berusaha mencapai kejayaan

1 isi x 2m [2 markahi

2 canton ujian bericaitan perasaan takut . ~ peperangan £iI iii

(iv)

~

seran gan perornpak / penjenayah penderaan ! kekej uman

2 isi x lrn [J. markah]

Hikmall Allah SW r men guji manusia pelbagai ujian: e meningkatkan ke.manan I ketakwaan (Im) agar bersyukur kepada Allah SYv'T (i> melahirkan sifat rr.bah/ gigih (lm) dalarn menghadapi cabman I dugaan hidup (1 D1) iJ mendidik jiwa rnenjadi hamba yang reda / bersyukur / bertawakal ;j

J

_ _____ _L

(lm) kepada All &h SWT (1m) sentiasa muhasabah did (1 m) supaya menjauhi laranganNya

i I

I

I

I

I

I

!

I

!

i

Om) ~

bersifat positif I inovatif I kreatif I kritis (Irn) dalarn menghasi lkan sesuatu yang berkuaiiti lkemajuan diri(lm)

::. lsi x 2m [~1r

markah)

Perr: at ian ;

)­ ;..

(i)

!I

~

I

I

I

bertasbih I tasbih I berzikir menunaikan solat .' bersoiat I solat bersedekah I sede kah

I

.. bersabar I sabar

I

. 45/1

I

·r---- - -l

.., berw uduk I wuduk ... bertahmid I tahmid I berzikir a

I

!

2 amalan mukmin cemerlang selain membaca al-Q uran:

41

I

I

I

1 isi (1 m) dan1 huraian (1m) 1 isi sahaja - tiada huraian (Irn)

I I I - l--.-+--+- - - - - - - - -- -

(b)

I I

. _~

~

i

i . ... -. _ ._ i__

.

Peraturan Pemsrkahan © 2011 HaI: Cipta Jaoaian r elajaran Ne/..,"li Jolior

1.

2 1:,1 x 1m [2 markah]

ff

SDLI\'

www.papercollection.wordpress.com S~IT

45/1

3

(ii)

2 amalan yang mend ap at pemb elaan al-Q u r a n : u memuliakan al-Quran i: membaca al-Quran dengan bertajwid dan beradab Ii memahami maksud dan pengertian ayat yang dibaca iI menyakini al-Quran seba gai panduan hidup yang sempurna til beramal dengan tuntutan al-Quran w mentaati perintah dan menjauhi larangNya

f----+- -I- - ./­- - - - - - - - - -­ (c)

2 isi x 2m

l4 rnarkah]

---­ - - - - - - - ­- - - - ­-­ - -+-­

~.J15' u_~.Jr:f"'" J b untuk menyakinkan manusia tentang kebenaran risalah yang dibawa '" mernelihara kemuliaan / keaslian wahyu daripada penyelewengan I perubahan iii untuk menolak hujah orang yang mengingkari ajaran rasul

Penerima mukjizat: iii

X

q;

Y

(a)

(i)

= Nabi Ibrahim alaihissalam

2 isi x I rn {2 markahi

= Nabi Yunus alaihissalam

J enis mukjizat berdasarkan jadua l di beri: lV

4

1 isi x 2m [2 markahi

Mukijizat Hissi

2 syarat wajib solat Jumaat: lj

Islam

• baligh iii berakal $ lelaki III berkemampuan ~ bermukim 09 merdeka (ii)

1 isi x 2m [2 markaiii

2isix 1m [2 markah]

Sebab yang mengharuskan seseorang meninggalkan solat Jumaat selain sakit: ~

hujan terlalu lebat / banjir Ii keselamatan diri terancam / diancam oleh penjenayah .. musafir yang diharuskan syarak G} orang buta yang tiada pengiring untuk ke masjid

1 iS1 x 2m

[2 markah]

f - - - - + - - + - -j - - - ­- - - - - - - - - - - - - - - - - ­- - ­

(iii)

Hikmah solat Jumaat: ~

mempertingkatkan keimanan / ketakwaan .. mengukuhkan ikatan silaturrahirn / mengeratkan silaturr ahim CI mempertingkatkan semangat tanggungjawab kepada agama ... mengetahui isu-isu semasa mengenai umat Islam (jj memperolehi ilmu pengetahuan .. membentuk akhlak yang mulia / berdisiplin / beradab Q dapat bertukar fikiran 01 menjana kekuatan dan kemajuan ~

diarnpunkan dosa

1 isi x 2m (2 markah]

dikurniakan rahmat / berkat ~ dirnakbulkan doa

OJ

45/1 Peraturan Pemarkahan © 2011

HaleCipta Jabatan Pelajaran Negeri Johor

.-,

SULIT

www.papercollection.wordpress.com -;

SULIT

45/1

· ·:m~~,· l (b)

(i)

:2 arnalan sunat sebelum so la t hard raya:

" mandi sunat hari raya 'i memakai pakaian baru dan bersih il memakai wangi-wangian bagi lelaki i memakai wangi-wangian ~ bermaafan dengan ibu bapa I keluarga 1Il bersarapan sebelum solar sunat han raya .. membayar zakat fitrah sebelum solat sunat Aidilfitri III pergi awal ke masjid ~ berwajah celia / senyum kepada umat Islam yang ditemui oj menziarah kubur I pusara

(ii)

2i "j x 1m [2 rnarkah]

2 perbezaan an tara solat sunat hari r aya dengan solat Jumaat: ;:Solat Si:lIlatHad :Ray a :

c: Hi

I (4 markahi

i - --,_._ --- ­ I

(c)

(i)

(ii)

Hukum m elaya n te ta m u: ~ wajib mengikut kemampuan (2m) ~ wajib (lm)

2 adab melayan tetam :

I

I I

, ! isi x 2m [2 markah)

i

1 ---­--

~ n:emberi layanm:: yang baik (1 m) s ep~rti meny'ambut di rnuka

pmtu / mempersilakan tetamu masuk «e rumah (1 m) .:. bersifat ikhlas / berlapang dada (1m) kerana Allah SWT(1 m) ~ menunjukkan muka yang manis (l m) ketika menyarnbut tetarnu (I m) 11 rnenyediakan jamuan mengikut kernarnpuan (Im) agar tidak membebankan tuan rumah (l rn) ol menyediakan kemudahan yang selesa (l m) seperti kernudahan tandas yang bersih / bilik yang selesa dan ceria (Irn)

I'

I

I

2 isi x 2m [4 markaht

Perhatian: }»

.,. };>

1 isi (lm) dan1 huraian (I m) 1 isi sahaja - tiada nuraian (l rn) mana-mana huraian munasabah diterirna

J

PERATURANPEMfUU(AHANTAMAT

45/1 Peraturan Pemarkahan © 2011 Hak Ctpta Iabatan Pelajaran Negeri Johor

SULIT